შეფასება

 

 

 

 

 

 

 

შეფასებ

აკადემიური მოსწრების შეფასება ჩვენს სკოლაში ხშირი და მრავალმხრივია. მოსწავლეები ფასდებიან მრავალფერ­ო­ვა­ნი აქტივობების (ესე, თხზულება, ტესტი, საკონტროლო,ზეპირი გამოკითხვა…) და კრიტერიუმების გამოყენებით.

 

შეფასების ტიპები

სკოლაში გამოიყენება ორი ტიპის შეფასება:

განმსაზღვრელი შეფასება:

აკონტროლებს სწავლის ხარისხს, ადგენს მოსწავლის მიღწევის დონეს ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ მიზნებთან მიმართებაში. განმსაზღვრელ შეფასებაში იწერება ქულა.

 განმავითარებლი შეფასება:

აკონტროლებს თითოეული მოსწავლის განვითარების დინამიკას და ხელს უწყობს სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებას. განმავითარებელი შეფასებისას გამოიყენება ისეთი საშუალებები, როგორიცაა სიტყვიერი კომენტარი, რჩევა-დარიგება, თვითშეფასებისა და ურთიერთშეფასების სქემა და სხვ.

I-IV კლასების მოსწავლეები სემესტრის განმავლობაში იღებენ განმავითარებელ შეფასებას, სემესტრის ბოლოს კი ფასდებიან კათედრების მიერ წინასწარ შემუშავებუ­ლი შეფასების სქემებით.

V- XII კლასების მოსწავლეები სემესტრის განმავლობაში ფასდებიან სამი კომპონენტით (სამივე კომპონენტს ერთნაირი წონა აქვს):

  •  საშინაო დავალება
  •  საკლასო დავალება
  •  შემაჯამებელი სამუშაო

მოსწავლე ვალდებულია შეასრულოს თოთოეული კათედრის მიერ წინასწარ განსაზღვრული რაოდენობის შემაჯამებელი სამუშაო;

გაცდენის შემთხვევაში მოსწავლეს ენიშნება აღდგენითი სამუშაო (სკოლაში გამოცხადებიდან 5 სასწავლო დღის განმავლობაში).

ეფასება და გაცდენები

თუ საბაზო-საშუალო საფეხურებზე მოსწავლემ სასწავლო წლის განმავლობაში გააცდინა კონკრეტული საგნისთვის წლის მანძილზე დათმობილი საათების:

  • 20%-ზე მეტი და 30%-ზე ნაკლები, მოსწავლე ჩააბარებს შიდასასკოლო გამოცდას;
  • 30% და მეტი, მოსწავლე ფასდება მხოლოდ ექსტერნატის გამოცდის ჩაბარების საფუძველზე.

 

prg-download

შეფასების რუბრიკები