პირველ კლასში  მოსწავლეთა  მიღება2018-12-11T00:13:48+00:00

პირველ კლასში შემომსვლელთათვის სავალდებულოა შემდეგი  

საბუთები:

1.  განცხადება სკოლის  დირექტორის  სახელზე;

2.  დაბადების მოწმობის  დედანი/ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;

3.  ორი  ფოტოსურათი – 3×4;

4.  ჯანმრთელობის ცნობა;

5.  ცნობა  მშობელთა  საქმიანობის  შესახებ;

6.  მშობელთა  პირადობის  მოწმობის  ასლები.

 

სწავლის საფასური

2018-2019 სასწავლო წელს სწავლის წლიური გადასახადია 6000 ლარი, რომელიც სწავლების პირველ წელს უნდა დაიფაროს მიმდინარე წლის 1 ივნისამდე, სკოლასა და მშობელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად.

სწავლის საფასური უზრუნველყოფს პირველკლასელთა სახელმძღვანელოებს, ფორმას და კვებას.

 

გასაუბრება

სკოლაში მისაღებად სავალდებულოა ფსიქოლოგთან გასაუბრება.

 

სკოლის ფორმა

სკოლის ფორმის შეძენა შესაძლებელია შემდეგ მისამართზე: მცხეთის ქ. № 2

ტელ:  +599 560 101

 

ტრანსპორტირება

მოსწავლეებს სკოლა უზრუნველყოფს ტრასპორტით, მოთხოვნისამებრ.

 

გახანგრძლივებული ჯგუფი

მსურველთათვის გახანგრძლივებული ჯგუფი მუშაობს 18.00 სთ–მდე.

 

სკოლის საბანკო  რეკვიზიტები

შპს ლამარა მარგველაშვილის სახელობის სკოლა   XXI საუკუნე

TBC ბანკი

ანგარიში  GE49TB7149136080100002

 

ჩვენი სკოლის უპირატესობები