პირველკლასელთა რეგისტრაცია იწყება მიმდინარე წლის 1 თებერვალს.

მსურველებმა გთხოვთ წარმოადგინოთ შემდეგი საბუთები:

1.  განცხადება სკოლის  დირექტორის  სახელზე;

2.  დაბადების მოწმობის  დედანი/ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;

3.  ორი  ფოტოსურათი – 3×4;

4.  ჯანმრთელობის ცნობა;

5.  მშობელთა  პირადობის  მოწმობის  ასლები.

 

სწავლის საფასური

2022-2023 სასწავლო წელს სწავლის წლიური გადასახადი შეადგენს 7000 ლარს.

სწავლის საფასური უზრუნველყოფს პირველკლასელთა სახელმძღვანელოებს, ფორმას და კვებას.

 

გასაუბრება

სკოლაში მისაღებად სავალდებულოა ფსიქოლოგთან გასაუბრება.

 

სკოლის ფორმა

სკოლის ფორმის შეძენა შესაძლებელია შემდეგ მისამართზე: მცხეთის ქ. № 2

ტელ:  +599 560 101

 

ტრანსპორტირება

მოსწავლეებს სკოლა უზრუნველყოფს ტრასპორტით, მოთხოვნისამებრ.

 

გახანგრძლივებული ჯგუფი

მსურველთათვის გახანგრძლივებული ჯგუფი მუშაობს 18.00 სთ–მდე.

წლიური გადასახადი შეადგენს 1000 ლარს.

 

სკოლის საბანკო  რეკვიზიტები

შპს ლამარა მარგველაშვილის სახელობის სკოლა   XXI საუკუნე

TBC ბანკი

ანგარიში  GE49TB7149136080100002

 

ჩვენი სკოლის უპირატესობები