მესამე კლასში მოსწავლეები აცნობიერებენ კავშირს ცოცხალ და არაცო­ც­ხალ ბუნებას შორის, ახასიათებენ და აღწერენ მზის სისტემას, სეზონურ ბუნებ­რივ მოვლენებს, გეოგრაფიულ ობიექტებს, სხვადასხვა ორგანიზმების საარსებო გარემოს, გარემოსა და ადამიანის ურთიერთდამო­კი­დე­ბულებას. მოსწავლეები აკვირდებიან მაგნიტის მოქმედებას, სხეულთა მოძრაობას. ატრებენ მარტივ ცდებს, აკეთებენ ჩანიშვნებს, რომელსაც ჩანახატებისა და ცხრილების საშუალებით წარმო­ად­გენენ. სასკოლო და საგაკვეთილო აქტივობები ემსახურება გარემოს უკეთ შეცნობას, კვლევითი და სააზროვნო უნარების განვითარებას, თანამშრომ­ლობის ხელშეწყობას.