მეექვსე კლასში მოსწავლეები შეისწავლიან: კვებით კავშირებს (კვებითი ჯაჭვები; ბალახისმჭამელი, ხორცისმჭამელი, ნაირმჭამელი ცხოველები), საქართველოს ეკოსისტემებსა და ეკოსისტემის კომპონენეტებს, სიჩქარეს, სიჩქარის ერთეულებს, მოძრაობის ტრაექტორიასა და ტრაექტორიის სახეებს, ნივთიერებებსა და მათ თვისებებს, ნარევის კომპონენტებად დაყოფას, ქიმიურ ლაბორატორიაში მუშაობის უსაფრთხოების წესებს, კოსმოსურ სხეულებს, მათ მოძრაობას, მზისა და მთვარის დაბნელებას, შექმნიან ორბიტალური მოძრაობის მოდელებს.

სწავლის პროცესში მნიშვნელოვანი ყურადღება იქნება გამახვილებული კვლევით პროექტებზე, მავნე ჩვევების (თამბაქოს მოწევა, ნარკოტიკებისა და ალკოჰოლის მოხმარება) უარყოფით გავლენაზე, ჯანმრთელობისთვის საზიანო გარემო ფაქტორებზე (მომატებული რადიაცია, ქიმიური დაბინძურება, სასმელი წყლის დაბინძურება და სხვა) და მათგან დაცვის წესებზე, ბუნებაში ადამიანის უხეში ჩარევის უარყოფით შედეგებსა და ბუნებრივი რესურსების უკანონო გამოყენებაზე (ხეების ჭრა, ბრაკონიერობა).