მოსწავლეები შეისწავლიან არითმეტიკულ მოქმედებებს 100–ის ფარგლებში. განუვითარდებათ შედეგისა და რიცხვითი გამოსახულების მნიშვნელობის შეფასების უნარი. აითვისებენ გამოთვლის ხერხებს, პრაქტიკული ამოცანების გადაჭრისას შეძლებენ არითმეტიკული მოქმედებების შესრულებას. ასევე,  ამოიცნობენ გეომეტრიულ ობიექტებს, აღწერენ, დააჯგუფებენ და შექმნიან მათ მოდელებს.

სახელმძღვანელომათემატიკა

ავტორებიავთანდილ საგინაშვილი, თინა ბექაური