ამ საფეხურზე მათემატიკის სწავლების მიზანია მოსწავლეებმა შესძლონ: ათწილადებზე და ჩვეულებრივ წილადებზე ოთხივე არითმეტიკული მოქმედების შესრულება; ათწილადებისა და წილადების შედარება; ათწილადის მითითებულ თანრიგამდე დამრგვალება; გაყოფადობის ნიშნების გამოყენება ამოცანების ამოხსნისას; ნატურალური რიცხვის გამყოფებისა და რიცხვის ნაწილის პოვნა; ალგებრული ამოცანების ამოხსნისას განტოლების შედგენა და ამოხსნა; ორ და სამგანზომილებიანი ფიგურების ფართობის პოვნა; პარალელური გადატანა და სიმეტრიული ფიგურების აგება ღერძის მიმართ; მონაცემთა შეგროვება და დამუშავება, სვეტოვანი და წრიული დიაგრამების დახაზვა.

სახელმძღვანელო:  მათემატიკა

ავტორები: ავთანდილ საგინაშვილი, თინა ბექაური