სასწავლო წლის ბოლოს მოსწავლეებს უნდა შეეძლოთ გაბმული კითხვა; წაკითხული ტექსტიდან  მთავარი აზრის გამოტანა და არგუმენტირებული მსჯელობა;პერსონაჟის გარეგნობისა და თვისებების გამიჯვნა; მსჯელობისას სხვა საგნებში ნასწავლი ცოდნის გამოყენება;  ნაცნობი  ტექსტის  მოკლე  შინაარსის  დაწერა.

შუალედური გამოცდები – I სემესტრი, ნოემბრის ბოლო.  დაწერენ უცხო ტექსტის გააზრებას.

კალიგრაფიის კონკურსი – I სემესტრი მიიღებენ მონაწილეობას