გამოცდები2014-12-19T15:47:18+00:00
V კლასი ქართული ენა
მათემატიკა
ინგლისური ენა
VI კლასი ქართული ენა
მათემატიკა
ინგლისური ენა
VII კლასი ქართული ენა(ზეპ)
მათემატიკა
ინგლისური ენა
მესამე უცხოური ენა
ხელოვნება/მუსიკა(ზეპ)
VIII კლასი ქართული ენა(ზეპ)
მათემატიკა
ინგლისური ენა
მესამე უცხოური ენა
ხელოვნება/მუსიკა(ზეპ)
IX კლასი ქართული ენა
მათემატიკა
ქიმია 
ფიზიკა
ისტორია (ზეპ)
მესამე უცხოური ენა
X კლასი ქართული ენა
მათემატიკა
გეოგრაფია
ფიზიკა
ბიოლოგია
მესამე უცხოური ენა