ინგლისური

X-XI-XII კლასი

საშუალო საფეხურზე ინგლისური ენის სწავლების მიზანია:

  • ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის დახვეწა;
  • ცოდნის გაღრმავება;
  • თვითშეფასების უნარის გამომუშავება;
  • მზადება საერთაშორისო და ეროვნული გამოცდებისთვის.

X კლასი

სწავლების მიზანი :

ოთხი ძირითადი კომპონენტის სრულყოფა :

1.წერა - წერს თხზულებებს, ესსეებს, აყალიბებს საკუთარ აზრს;

2.კითხვა - განსაზღვრავს კითხვის მიზანს, იყენებს კითხვის სხვადასხვა სახეობებს (გაცნობითი, ძირითადი, შეცწავლითი);

3.მოსმენა - იგებს,  განსაზღვრავს მოსმენის მიზანს და იყენებს შესაბამის სტრატეგიებს;

4.ლაპარაკი - იყენებს ზეპირი მეტყველებისათვის სათანადო სტრატეგიებს.

საერთაშორისო სერთიფიკატის გამოცდისთვის მზადება (PET).


 XI კლასი

სწავლების მიზანი:

ოთხი ძირითადი  კომპონენტის სრულყოფა:

1.წერა - გადმოსცემს საკუთარ შეხედულებებს;  დამოკიდებეულებებს ასაბუთებს თხზულებებსა და ესეებში;

2. კითხვა - ეცნობა უცხოურ პრესას, განსაზღვრავს კითხვის მიზანს, იყენებს კითხვის სხვადასხვა სახეობებს (გაცნობითი, ძიებითი, შესწავლითი);

3. მოსმენა - განსაზღვრავს მოსმენის მიზანს, იგებს ახალ ინფორმაციას;

4. ლაპარაკი - იყენებს ზეპირი მეტყველების სათანადო სტრატეგიებს.

  • საერთაშორისო სერთიფიკატის გამოცდისთვის მზადება (PET, FCE).
  • ეროვნული გამოცდისთვის მზადება.
 

XII კლასი

სწავლების მიზანი:

ოთხი ძირითადი  კომპონენტის სრულყოფა:

1.წერა - სხვადასხვა ტიპის ესეს სრულყოფილად წერა; ოფიციალური და არაოფიციალური წერილების სტილისტურად გამართულად წერა;

2. კითხვა - ნებისმიერი სირთულის უცხო ტექსტის (საგაზეთო სტატია, ინგლისურენოვანი ავტორების არაადაპტირებული ტექსტი) გააზრება, გაანალიზება და საკუთარი აზრის გამოთქმა;

3. მოსმენა - მოსმენილი ტექსტიდან ინფორმაციის სრულად გაგება (საინფორაციო, სპორტული და სხვა ტიპის ტელე და რადიო გადაცემები, მხატვრული და დოკუმენტური ფილმები);

4. ლაპარაკი - ზეპირმეტყველებისას ამ საფეხურის შესაბამისი ლექსიკური ერთეულებისა და გრამატიკული სტრუქტურების გამოყენება.

  • საატესტატო და ეროვნული გამოცდებისთვის მზადება.