ბუნებისმეტყველება დაწყებით საფეხურზე (I-VI კლ.)

საგნის სასწავლო კურსი ინტეგრირებულია, ბავშვი ნებისმიერ მოვლენას  სწავლობს მრავალი კუთხიდან და სამყაროს აღიქვამს მთლიანობაში. სწავლების ამ საფეხურზე იგი იწყებს საკუთარი თავისა და გარემომცველი ობიექტების უკეთ შეცნობას,  გამოცდილებაზე დაყრდნობით გარემოს აღქმას, დაკვირვების შედეგად მიღებული შთაბეჭდილებებისა და მონაცემების სხვადასხვა ხერხით წარმოდგენას, მსჯელობას, დასკვნების გამოტანას, შემოქმედებით აზროვნებას.

მოსწავლე აქტიურად ებმება შესასწავლი საკითხის კვლევა-ძიებაში, სვამს შეკითხვებს, ეძებს გზებს მათზე პასუხის გასაცემად, იკმაყოფილებს ცნობის­მოყვარებას პრაქტიკული მუშაობის, თამაშებისა და ინტერაქტიული სწავლების პროცესში, თანდათან უვითარდება თვითმართვის, თვითშეფა­სებისა და თანამ­შრომ­ლობის უნარი, უყალიბდება პასუხის­მგებ­ლო­ბა, ეჩვევა დამოუკიდებლო­ბას, ეუფლება პირადი ჰიგიენისა და უსაფრთხო ქცევის ელემენტარულ წესებს.

ბუნებისმეტყველება საბაზო საფეხურზე (VII-IX კლ.)

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულია:

ბიოლოგია ( VII-IXკლ)

ფიზიკა (VIII-IXკლ)

ქიმია (IXკლ)

სწავლების ამ საფეხურზე მოსწავლე იწყებს სამყაროს აღქმას, მოვლენის არსის წვდომას, უნვითარდება კვლევისა და შემეცნებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევები, სვამს პრობლემას და ეძებს გადაჭრის გზებს,  გამოთქვამს ვარაუ­დებს მოსა­ლოდ­ნელი შედეგების თაობაზე, გეგმავს და ატარებს ცდებს, ქმნის და იყენებს მოდელებს, აგროვებს და ამუშავებს მონაცემებს, რომელსაც წარმოადგენს პრეზენტაციის მრავალგვარი საშუალებებით (ცხრი­ლები, გრაფიკები…).

საკლასო აქტივობები და კვლევითი პროექტები ხელს უწყობს მნიშვნელო­ვანი  სასწავლო უნარების განვითარებას. სწავ­ლე­­ბა ორიენტირებულია ცოდნის კონსტრუირებასა და კვლევაზე, რაც ქმნის დადებით საწავლო მოტივაციას და ხელს უწყობს   კოგნიტური უნარების განვითარებას. მოსწავლეს უმუშავდება პასუხისმგებ­ლო­ბა­ გარემოსა და საკუთარი თავის მიმართ, იგი აცნობიერებს ჯანსაღი და უსა­ფრ­თხო ცხოვრების წესის მნიშვნელობას.


ქიმია

მოსწავლე  შეისწავლის  ქიმიის  კანონების  ძირითად  არსს,  გაერკვევა  ატომურ-მოლეკულურ  მოძღვრებაში, შეძლებს  ქიმიურ  რეაქციათა თვისებრივ  და რაოდენობრივ  დახასიათებას, გაეცნობა ელემენტთა პერიოდულ  სისტემას, მისი შექმნის ისტორიას, ექნება  წარმოდგენა ქიმიურ ბმაზე, არაორგანულ  ნაერთებზე  და  მათ   პრაქტიკულ  გამოყენებაზე.

მოსწავლეები დაეუფლებიან  კვლევის  და  კომუნიკაციის  აუცილებელ  უნარ-ჩვევებს. შეძლებენ  თეორიული  საკითხების პრაქტიკულ გამოყე­ნებას, ექსპერიმენტის დაგეგმვას და ჩატარებას, მონა­ცემ­თა   შეგროვებას და ანალიზს, სათანადო   დასკვნების გამოტანას .

  Pictures1  Pictures4