ბუნებისმეტყველების კურსი დაწყებით საფეხურზე ინტეგრირებულია იმისათვის, რომ მოზარდმა სამყაროს მთლიანობაში აღქმა  და ნებისმიერი მოვლენის მრავალი კუთხიდან დანახვა შეძლოს.  ის იწყებს საკუთარი თავისა და გარემომცველი ობიექტების უკეთ შეცნობას,  დაკვირვების შედეგად მიღებული შთაბეჭდილებებისა და მონაცემების სხვადასხვა ხერხით წარმოდგენას, მსჯელობას, დასკვნების გამოტანას და შემოქმედებით აზროვნებას.

მოსწავლე აქტიურად ებმება შესასწავლი საკითხის კვლევა-ძიებაში, სვამს შეკითხვებს, ეძებს გზებს მათზე პასუხის გასაცემად, იკმაყოფილებს ცნობის­მოყვარებას პრაქტიკული მუშაობის, თამაშებისა და ინტერაქტიული სწავლების პროცესში. თანდათან უვითარდება თვითშეფა­სებისა და თანამ­შრომ­ლობის უნარი, უყალიბდება პასუხის­მგებ­ლო­ბა, ეჩვევა დამოუკიდებლო­ბას, ეუფლება პირადი ჰიგიენისა და უსაფრთხო ქცევის ელემენტარულ წესებს.

დაწყებით საფეხურზე მოსწავლეს უვითარდება სპეციფიკური უნარ-ჩვევები, რომელთაგან პრიორიტეტულია:

  • tick-boxგარემოზე დაკვირვება (როგორც საკუთარი შეგრძნების ორგანოების, ისე მარტივი ხელსაწყოების გამოყენებით);
  • tick-boxბუნებრივი მოვლენების ამოცნობა და მარტივი პროცესების აღწერა;
  • tick-boxმონაცემების შეგროვება დაკვირვების, მარტივი ექსპერიმენტის, საინფორმაციო წყაროების საშუალებით;
  • tick-boxგამოსაკვლევი საკითხის შესახებ კითხვების დასმა;
  • tick-boxობიექტების კლასიფიკაცია მათი მახასიათებლების მიხედვით;
  • tick-boxრაოდენობრივი მონაცემების აღრიცხვა, მათი ორგანიზება და პრეზენტაციის სხვადასხვა საშუალებით წარმოდგენა;
  • tick-boxგარემოზე ზრუნვა, უსაფრთხოების წესების დაცვა.
  •  

I კლასი

II კლასი

III კლასი

IV კლასი

 V კლასი

VI კლასი