DSC_0303მრავალწლიან გამოცდილებაზე დაყრდნობით შემუშავებული, ჩვენი სკოლის სასწავლო პროგრამა აგებულია სწავლების ინოვაციურ მეთოდოლოგიაზე, რაც გულისხმობს კვლევის, აღმოჩენისა და ანალიზის გზით სამეცნიერო და სახელოვნებო საგნების მიმართ მოზარდის ინტერესის განვითარებას და საკუთარი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას. პედაგოგების მაღალკვალიფიციური გუნდი, დამატებითი საგნებითა და მრავალფეროვანი აქტივობებით გამდიდრებული სასწავლო გეგმა, მცირერიცხოვანი კლასები, კეთილგანწყობილი და კომფორტული გარემო,  ჩვენი სკოლის ძირითადი უპირატესობებია.

 


upiratesobebi_inglisuri

ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლება

თანამედროვე სამყაროში პიროვნების უკეთ ინტეგრაციისა და სრულფასოვნად  რეალიზებისთვის, აუცილებელია უცხოური ენების  ცოდნა.

ჩვენს სკოლაში ინგლისური ენა პირველი კლასიდან ისწავლება და  კვირაში 5–6 აკადემიური საათი აქვს დათმობილი.

სკოლაში ყოველწლიურად ტარდება საერთაშორისო სერთიფიკატის მოსაპოვებელი იმიტირებული გამოცდები – MOC ტესტი, რომელიც შემდეგ საფეხურებს მოიცავს:

 • III – IV კლასი – Starter
 • V კლასი – Mover
 • VI კლასი – Flyer
 • VII კლასი – KET
 • VIII – IX კლასი – PET
 • X – XI კლასი – FCE

upiratesoebi_rusuliრუსული ენის გაძლიერებული სწავლება

რუსული ენა ჩვენთან მესამე კლასიდან ისწავლება და სამი აკადემიური საათი ეთმობა კვირაში.

ჩვენი სკოლის რუსული ენის კათედრის მიერ შემუშავებული პროგრამის თანახმად, VI კლასის დამთავრების შემდეგ მოსწავლე უნდა ფლობდეს ენას A1 დონეზე (ენის ელემენტარული ცოდნა), VIII კლასის დამთავრების შემდეგ A2 დონეზე (ენის ძირითადი მომხმარებელი), X კლასის დამთავრების შემდეგ B1 დონეზე (დამოუკიდებელი მომხმარებელი).

ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო საგანმანათლებლო ცენტრთან და მის ოფიციალურ წარმომადგენელ პარტნიორთან საქართველოში – სასწავლო ცენტრი რუსული სახლი  – ყოველწლიურად ტარდება სასერთიფიკატო გამოცდები. 


3languageმესამე  უცხოური ენების სწავლება

დამატებითი უცხოური ენების სწავლების მიზნით, ჩვენი სკოლის პროგრამაში შეტანილია მესამე უცხოური ენის კურსი VII-XI კლასების მოსწავლეთათვის.

VII კლასების მოსწავლეებს საშუალება ეძლევათ სამი უცხოური ენიდან -ესპანური, ფრანგული, გერმანული ენა, აირჩიონ მათთვის სასურველი. სწავლების პროგრამა ითვალისწინებს ხუთწლიან ინტენსიურ სწავლების კურსს VII, VIII, IX, X, XI კლასების მოსწავლეთათვის.

 


virtualurilaboratoriaვირტუალური ლაბორატორია

ვირტუალური სწავლება ჩვენს სკოლაში 2014 წლიდან დაინერგა. სწავლების ეს თანამედროვე მეთოდი, თეორიული მასალის უკეთ გააზრებისა და შესწავლის საუკეთესო საშუალებაა. ვირტუალური ლაბორატორია ექსპერიმენტების ჩატარების ვირტუალური მეთოდია, რომელიც უზრუნველყოფს მცირე დროში მატერიალური რესურსებისა და უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვის გარეშე ჩატარდეს რიგი, საკმაოდ რთული ლაბორატორული სამუშაოები.

ვირტუალური სამუშაოები შესაძლებლობას აძლევს მოსწავლეებს გამოიყენონ შემეცნების მეცნიერული მეთოდი: დაკვირვების საგანს ან მოვლენას მოუძებნონ რამდენიმე სავარაუდო ახსნა, ან დასახონ ექსპერიმენტის ჩატარების სხვადასხვა გზები, შემდეგ მაოხდინონ შედეგების გაანალიზება და მათი პრაქტიკაში გამოყენების გზების დასახვა. მოტივაციის ზრდასთან ერთად, ამ მეთოდის გამოყენება მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს სხვადასხვა საგნებისათვის საჭირო კვლევითი უნარ-ჩვევების წამოხალისებასა და განვითარებას.


ჭადრაკი

ჭადრაკს ჩვენი სკოლის III, IV, V და VI კლასის მოსწავლეები შეისწავლიან.

მოსწავლეები ეუფლებიან თამაშის წესებს, ეცნობიან მსოფლიო და ქართული ჭადრაკის ისტორიასა და თეორიას.

ყოველწლიურად ტარდება შიდასასკოლო ტურნირი, რომელშიც გამოვლინდებიან სკოლის ჩემპიონი და პრიზიორები. ასევე, ტარდება თამაშები გამოჩენილ ქართველ მოჭადრაკეებთან.


danceცეკვა

ცეკვას, ჩვენი სკოლის I, II, III და IV  კლასის მოსწავლეები შეისწავლიან კვირაში ორი აკადემური საათი. პროგრამა ითვალისწინებს ქართული და სხვა ხალხების ფოლკლორული ცეკვების შესწავლას.

სასწავლო წლის ბოლოს, მშობლებისთვის ტარდება შემაჯამებელი ღია გაკვეთილი.

 


 

JPG15თეატრალიზებული პროექტები

სკოლის პროგრამით გათვალისწინებული თემატიკის შეჯამების, ასევე მოსწავლეებში შემოქმედებითი უნარების გამოვლენისა და განვითარების მიზნით, ჩვენს სკოლაში ყოველი სასწავლო წლის დასაწყისში იგეგმება თეატრალიზებული პროექტები. დაწყებით საფეხურზე – I-VI კლასებში ყოველი სემესტრის ბოლოს იმართება მუსიკალურ-თეატრალიზებული წარმოდგენები როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ და რუსულ ენებზე.
საბაზო და საშუალო საფეხურებზე აღნიშნული ფორმატის პროექტები სისტემატურად ხორციელდება როგორც მესამე უცხოურ ენებში, ასევე სხვა ჰუმანიტარულ, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო საგნებში. აღნიშნული პროექტების უმეტესობა ინტეგრირებულია: ისტორია-ხელოვნება, ინგლისური ენა-გეოგრაფია-საინფორმაციო ტექნოლოგიები და სხვ.


ჯანმრთელობის გაკვეთილები

„ჯანმრთელობის გაკვეთილები“ ჩვენი სკოლის საავტორო პროგრამის ნაწილია და მიზნად ისახავს მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული რიგი პრობლემების გადაჭრისა და პროფილაქტიკისთვის  აუცილებელი უნარ–ჩვევების ჩამოყალიბებას.

პროგრამის თემატიკა მრავალფეროვანია, სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის მოსწავლეებისთვისაა შექმნილი და მოიცავს ისეთ თემებს, როგორებიცაა: ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ჯანსაღი კვება, პირველადი დახმარება, იმუნიტეტი, ალკოჰოლიზმი, ნარკომანია, სგგი და სხვ.


msoflio literaturaმსოფლიო ლიტერატურა

„მსოფლიო ლიტერატურა“ ჩვენი სკოლის საავტორო საგანია. მისი მიზანია მოსწავლეების ზოგადი განათლების დონის ამაღლება და მსოფლიო ლიტერატურის  შედევრების და მათი ავტორების, ლიტერატურული მიმდინარეობების გაცნობა.

გაკვეთილების მეთოდიკა გათვლილია კითხვისადმი ინტერესის გაღვივებაზე, დისკუსიის კულტურის ჩამოყალიბებასა და სხვადასხვა პრობლემებზე მსჯელობის უნარის განვითარებაზე.


DSC_0433თემატური გაკვეთილები

თემატური გაკვეთილები სკოლის საავტორო პროგრამის ნაწილია. პროგრამა გათვლილია სწავლების პირველ ოთხ წელზე და მოიცავს ცნობებს სამყაროს შესახებ, ამბებს უძველეს ადამიანებზე, ძველი მსოფლიოს ისტორიისა და ხელოვნების საფუძვლებს, მსოფლიოს ხალხთა და ქართულ მითებს. პროგრამის შედგენისას გათვალისწინებულია მოსწავლეთა ასაკობრივი შესაძლებობები: ამბები მიწოდებულია მარტივად, ბავშვებისთვის გასაგებ ენაზე, გამდიდრებულია საინტერესო ვიზუალური მასალით; ყველა თემას თან სდევს სპეციალურად ჩვენი სკოლისთვის შექმნილი გასაფერადებლები, რაც უფრო სახალისოს ხდის სწავლების პროცესს.


phoca_thumb_l_2საუბრები სკოლა XXI საუკუნეში

მოსწავლეთა სამოქალაქო და პროფესიული ცნობიერების ამაღლების მიზნით, საკომუნიკაციო და სადისკუსიო უნარების განსავითარებლად,  სკოლაში სისტემატურად ეწყობა შეხვედრები საზოგადოების დამსახურებულ წარმომადგენლებთან, სხვადასხვა დარგის მაღალკვალიფიციურ პროფესიონალებთან, საინტერესო  ადამიანებთან. შეხვედრები საუბრისა და დიალოგის ფორმატში ტარდება. ჩვენი სკოლის მოსწავლეებს შესაძლებლობა ეძლევათ გაეცნონ ახალ პროფესიებს და მათ თავისებურებებს, მოისმინონ საინტერესო ხედვები, სტუმრებს დაუსვან შეკითხვები, გამოხატონ საკუთარი აზრი შესაბამის საკითხებთან დაკავშირებით, გამართონ დისკუსია.


gakhangdzlგახანგრძლივებული ჯგუფები

მსურველებისთვის, დაწყებითი საფეხურის I-Iკლასების მოსწავლეებისთვის სკოლაში ფუნქციონირებს გახანგრძლივებული ჯგუფები, სადაც გაკვეთილების დასრულების შემდეგ მოსწავლეები სადილობენ, მეცადინეობენ, ისვენებენ და ერთობიან პედაგოგების მეთვალყურეობის ქვეშ 18.00 სთ-მდე.

 

 


6სასწავლო გრანტები

ჩვენს სკოლაში 2011–2012 სასწავლო წლიდან XI, XII კლასების მოსწავლეთათვის დაწესებულია სამი კატეგორიის სასწავლო გრანტი:

პირველი კატეგორია  – სწავლის საფასურის 30% :

 

 • საშუალო საფეხურის შეფასების საერთო ქულა არანაკლებ 9,1
 • აქტიური მონაწილეობა სკოლის ცხოვრებაში
 • სანიმუშო ყოფაქცევა
 • პედაგოგიური საბჭოს რეკომენდაცია

 მეორე კატეგორია – სწავლის საფასურის 50%:

 • საშუალო საფეხურის შეფასების საერთო ქულა არანაკლებ 9,5
 • აქტიური მონაწილეობა სკოლის ცხოვრებაში
 • სანიმუშო ყოფაქცევა
 • პედაგოგიური საბჭოს რეკომენდაცია

მესამე კატეგორია – სწავლის სრული საფასური:

 • საშუალო საფეხურის შეფასების საერთო ქულა არანაკლებ 10
 • განსაკუთრებული წვლილი სკოლის ცხოვრებაში
 • სანიმუშო ყოფაქცევა
 • პედაგოგიური საბჭოს რეკომენდაცია