მესამე უცხოური ენები

მესამე უცხოური ენის სწავლება ჩვენი სკოლის საავტორო პროგრამის ნაწილია, რომლის მიზანია ევროსაბჭოს განათლების კომიტეტის მიერ განსაზღვრული უცხოური ენის სტანდარტის  A2 ცოდნის დონის მიღწევა, რაც ენის საბაზო დონეზე გამოყენებას გულისხმობს. მოსწავლეები მეშვიდე კლასში სამი უცხოური ენიდან ირჩევენ ერთერთს: ფრანგული ენა, ესპანური ენა, გერმანული ენა, რომელსაც ოთხი აკადემიური წლის განმავლობაში შეისწავლიან.

მესამე უცხოური ენის სწავლება მიმდინარეობს შემდეგი მიმართულებებით: კითხვა, წერა, მოსმენა, ლაპარაკი. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ენის პრაქტიკული გამოყენების მიმართულებას, რომელიც გულისხმობს მოსწავლის მიერ არჩეულ ენაზე სხვადასხვა ტიპის პროექტების განხორციელებას  და პრეზენტაციების მოწყობას.

მერვე კლასის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია  გაიგოს და გამოიყნოს ნაცნობი ყოველდღიური გამონათქვამები კონკრეტული საკომუნიკაციო ამოცანების გადასაჭრელად, შეუძლია წარმოადგინოს თავისი თავი და სხვები, სთხოვოს ან უპასუხოს კითხვებს საცხოვრებელი ადგილის, მეგობრების, მუსიკის, წელიწადის დროების ,პირადი ინტერესებისა და ყოფითი სიტუაციის შესაბამისად;  აგრეთვე წაიკითხოს და თარგმნოს მარტივი ტექსტები (რეკლამები, განცხადებები, წარწერები პროდუქტებზე და ა. შ.)

მეათე კლასის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია ისაუბროს ნაცნობ თემაზე და გამოთქვან  საკუთარი აზრი,  მოისმინოს და გაიგოს რადიო და ტელეგადაცემა მიმდინარე მოვლენებზე,  წაიკითხოს და გადათარგმნოს ადაპტირებული ტექსტები , შექმნას საქმიანი წერილები, აწარმოოს  პირადი და საქმიანი მიმოწერა.

ოთხწლიანი კურსის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეები აბარებენ საერთაშორისო გამოცდებს ენის ცოდნის დონის დამადასტურებელი სერტთიფიკატის მოსაპოწებლად:

ფრანგული ენა –   DELF

გერმანული ენა  –    Test DaF

ესპანური ენა  –         DELE