თემატური გაკვეთილები სკოლის საავტორო პროგრამის ძირითადი ნაწილია და ისწავლება დაწყებით საფეხურზე. პროგრამა გათვლილია ოთხ წელზე და მოიცავს ცნობებს სამყაროს შესახებ, ამბებს უძველეს ადამიანებზე, ძველი მსოფლიოს ისტორიისა და ხელოვნების საფუძვლებს, მსოფლიოს ხალხთა და ქართულ მითებს. პროგრამის შედგენისას გათვალისწინებულია მოსწავლეთა ასაკობრივი შესაძლებობები: ამბები მიწოდებულია მარტივად, ბავშვებისთვის გასაგებ ენაზე, გამდიდრებულია საინტერესო ვიზუალური მასალით. ყველა თემას თან სდევს სპეციალურად ჩვენი სკოლისთვის შექმნილი გასაფერადებლები, რაც უფრო სახალისოს ხდის სწავლების პროცესს.

თემატიკა:

I კლასი

რა არის სამყარო
უძველესი ადამიანები
ძველი ეგვიპტე

II კლასი

ძველი საბერძნეთი
ძველი რომი

III კლასი

მსოფლიოს შვიდი საოცრება
შუმერი და ბაბილონი
ძველი ჩინეთი

IV კლასი

ძველი ინდოეთი
ძველი ქრთული მითები