სამოქალაქო   აღზრდა   IX-X   კლასები

IX-X კლასებში მოსწავლეებს საშუალება ეძლევათ შეისწავლონ სამოქალაქო აღზრდის კურსი, რომელიც მოიცავს შემდეგ საკითხებს: ადამიანის უფლებების მორალური საფუძვლები და ისტორია; კონფლიქტების განვითარებისა და მოგვარების გზები; დემოკრატიის საფუძვლები და მისი მნიშვნელობა საზოგადოების განვითარებაში; მოქალაქის მონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში; სამართალი და მორალი; დემოკრატიული მმართველობის პრინციპები; შრომის ბაზარი და ტენდენციები; შრომის უფლებები საკუთარ ქვეყანაში და საზღვარგარეთ; ოჯახი და სხვა სოციალური ჯგუფები; საზოგადოებრივი აზრი და გადაწყვეტილებები და ა.შ.

მოცემული თემებიდან გამომდინარე საგაკვეთილო პროცესი სამოქალაქო აღზრდაში გაჯერებულია დისკუსიებითა და პროექტებით. მოსწავლეები, დაკვირვებებისა და კვლევის საფუძველზე, გააცნობიერებენ საკუთარ უფლება–მოვალეობებს  საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინაშე; მიუსადაგებენ ეკონომიკის განვითარებაში მიღებულ თეორიულ ცოდნას  ყოველდღიურ  ცხოვრებას.

სამოქალაქო აღზრდის კურსმა მოსწავლეს უნდა განუვითაროს მნიშვნელოვანი სამოქალაქო უნარ–ჩვევები: საკუთარი პოზიციის ჩამოყალიბება და  დაცვა; საკუთარი საქციელის კრიტიკულად შეფასება; განსხვავებული აზრის, ეროვნების, სარწმუნოებისა  და  კულტურის  მქონე  ადამიანების  პატივისცემა.