რუსული  ენა

ჩვენს სკოლაში რუსული ენა III-XII კლასებში ისწავლება. ევროსაბჭოს განათლების კომიტეტის რეკომენდაციებზე დაყრდნობით,  ჩვენი კათედრის მიერ შემუშავდა პროგრამა, რომელიც ენის ფლობის შემდეგ დონეებს მოიცავს:

  • VI კლასის დამთავრების შემდეგ – A1 დონე (ენის ელემენტარული ცოდნა);
  • VIII კლასის დამთავრების შემდეგ – A2 დონე (ენის ძირითადი მომხმარებელი);
  • X კლასის დამთავრების შემდეგ – B1 დონეზე (დამოუკიდებელი მომხმარებელი).

რუსული ენის სწავლება მიმდინარეობს შემდეგი მიმართულებით: კითხვა, წერა, ლაპარაკი, მოსმენა, კულტურათა დიალოგი, სწავლის სწავლა, ენის პრაქტიკული გამოყენება და კომუნიკაციურ  მეთოდს ეფუძნება. განსაკუთრებული ყურადღება  ენის პრაქტიკული გამოყენების მიმართულებას ექცევა, რომელიც გულისხმობს: მოსწავლის მიერ რუსულ ენაზე სხვადასხვა ტიპის პროექტის განხორციელებას, მაგ.: ტურისტული ბროშურის შექმნა; დამეგობრება სხვა ქვეყნის მოსწავლეებთან, რომლებიც რუსულ ენას შეისწავლიან; ადგილობრივი მუზეუმის კატალოგის შექმნა; გიდობის გაწევა; ელექტრონული ჟურნალ-გაზეთების შექმნა; სპექტაკლებისა და ლიტერატურული კომპოზიციების დადგმა. საგაკვეთილო პროცესი იგეგმება სხვა საგნებთან (ისტორია, გეოგრაფია, ხელოვნება, მუსიკა და სხვა) ინტეგრაციის გათვალისწინებით. სწავლების ამ მიმართულების განვითარება მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს მოსწავლეებში ენის სწავლების მოტივაციის გაზრდას.

რუსული ენის გაკვეთილები მიმდინარეობს ვიზუალური, სმენითი  და  კინეტიკური მეთოდებისა და თანამედროვე კომპიუტერული, ვიდეო და აუდიო რესურსების გამოყენებით; დიდი ყურადღება ეთმობა რუსულ კლასიკურ და თანამედროვე

კათედრის მიერ შერჩეულია დამატებითი სახელმძღვანელოები, რომლებიც რუსულ გამომცემლობა “ზლატოუსტს“ ეკუთვნის.

ჩვენი ოფიციალური პარტნიორია სასწავლო ცენტრი „რუსული სახლი“, რომელიც ჩვენი მოსწავლეებისთვის ყოველწლიურად ატარებს სასერთიფიკატო გამოცდას, რომლის შედეგედაც ისინი მოიპოვებენ ენის ფლობის დონის დამადასტურებელ საერთაშორისო სერთიფიკატს.


მესამე უცხოური ენები

მესამე უცხოური ენის სწავლება ჩვენი სკოლის საავტორო პროგრამის ნაწილია, რომლის მიზანია ევროსაბჭოს განათლების კომიტეტის მიერ განსაზღვრული უცხოური ენის სტანდარტის  A2 ცოდნის დონის მიღწევა, რაც ენის საბაზო დონეზე გამოყენებას გულისხმობს. მოსწავლეები მეშვიდე კლასში სამი უცხოური ენიდან ირჩევენ ერთერთს: ფრანგული ენა, ესპანური ენა, გერმანული ენა, რომელსაც ოთხი აკადემიური წლის განმავლობაში შეისწავლიან.

მესამე უცხოური ენის სწავლება მიმდინარეობს შემდეგი მიმართულებებით: კითხვა, წერა, მოსმენა, ლაპარაკი. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ენის პრაქტიკული გამოყენების მიმართულებას, რომელიც გულისხმობს მოსწავლის მიერ არჩეულ ენაზე სხვადასხვა ტიპის პროექტების განხორციელებას  და პრეზენტაციების მოწყობას.

მერვე კლასის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია  გაიგოს და გამოიყნოს ნაცნობი ყოველდღიური გამონათქვამები კონკრეტული საკომუნიკაციო ამოცანების გადასაჭრელად, შეუძლია წარმოადგინოს თავისი თავი და სხვები, სთხოვოს ან უპასუხოს კითხვებს საცხოვრებელი ადგილის, მეგობრების, მუსიკის, წელიწადის დროების ,პირადი ინტერესებისა და ყოფითი სიტუაციის შესაბამისად;  აგრეთვე წაიკითხოს და თარგმნოს მარტივი ტექსტები (რეკლამები, განცხადებები, წარწერები პროდუქტებზე და ა. შ.)

მეათე კლასის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია ისაუბროს ნაცნობ თემაზე და გამოთქვან  საკუთარი აზრი,  მოისმინოს და გაიგოს რადიო და ტელეგადაცემა მიმდინარე მოვლენებზე,  წაიკითხოს და გადათარგმნოს ადაპტირებული ტექსტები , შექმნას საქმიანი წერილები, აწარმოოს  პირადი და საქმიანი მიმოწერა.

ოთხწლიანი კურსის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეები აბარებენ საერთაშორისო გამოცდებს ენის ცოდნის დონის დამადასტურებელი სერტთიფიკატის მოსაპოწებლად:

ფრანგული ენა –   DELF

გერმანული ენა  –    Test DaF

ესპანური ენა  –         DELE

 


ესპანური ენა

ესპანური ენის სწავლების კურსი განისაზღვრა შიდა სასკოლო პროგრამით, რომელიც ითვალისწინებს ოთხწლიან ინტენსიურ სწავლებას VII, VIII,IX, X კლასების მოსწავლეებისთვის.

სასწავლო კურსის მეოთხე, დამამთავრებელ წელს, X კლასის მოსწავლეები გაივლიან La Civilizacion, ცივილიზაციის კურსის  პროგრამას, რომელიც გულისხმობს ეპანეთის ისტორიის, გეოგრაფიის, კულტურის, ხელოვნებისა და ლიტერატურის ძეგლების გაცნობას.


ფრანგული ენა

 ფრანგული ენის პროგრამა მოიცავს სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ინტენსიური სწავლების ოთხწლიან კურსს VII, VIII,IX, X კლასების მოსწავლეთათვის.  XI კლასის მოსწავლეები გაივლიან საფრანგეთის ცივილიზაციის კურსს „ Civilisation en dialogues” – საფრანგეთის მოკლე ისტორიულ, კულტურულ, პოლიტიკურ, ლიტერატურულ  მიმოხილვას. სრული კურსის გავლის შემდეგ მოსწავლემ უნდა შეძლოს საერთაშორისო საფ


გერმანული ენა

გერმანული ენის პროგრამა ითვალისწინებს ინტენსიური სწავლების ოთხწლიან კურსს VII, VIII,IX,X კლასების მოსწავლეთათვის.  სწავლების მეხუთე წელს, XI კლასის მოსწავლეებისთვის შემუშავებულია ცივილიზაციის ახალი კურსი   ( LANDESKUNDE ). ამ  პროგრამის მიზანია იმ ენობრივი მასალისა და სოციო–კულტურული თემატიკის სწავლება, რომელიც გამოიყენება საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად.
მთლიანი კურსის გავლის შემდეგ მოსწავლემ უნდა შეძლოს  Daf-ის A2 ან B1  საფეხურის დაძლევა და სესაბამისი გამოცდის ჩაბარება.