გადმომსვლელთათვის

ჩვენს სკოლაში მოსწავლეთა გადმოსვლა შესაძლებელია:

  • ვაკანტური ადგილის არსებობის შემთხვევაში
  • სასწავლო წლის დასაწყისში
  • სემესტრის დასრულების შემდეგ

ტესტირება:

სხვა სკოლიდან გადმომსვლელი მოსწავლეები მიიღებიან ტესტირების საფუძველზე. ტესტირება ტარდება  შემდეგ  საგნებში: ქართული ენა, მათემატიკა, ინგლისური  ენა.

საბუთები:

სკოლაში გადმომსვლელმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. განცხადება სკოლის  დირექტორის  სახელზე;

2. დაბადების  მოწმობის  დედანი;

3. კლასიდან  კლასში  გადაყვანის  დამადასტურებელი  დოკუმენტი;

4. ამორიცხვის  ბრძანების ამონაწერი;

5. ნიშნების  ფურცელი;

6. ჯანმრთელობის  ცნობა;

7. ცნობა  მშობელთა  საქმიანობის  შესახებ.

საბუთები  მიიღება  სკოლის  კანცელარიაში, ორშაბათი–პარასკევი: 14სთ–დან 16სთ–მდე.

სკოლის ფორმა:

ჩვენი სკოლის მოსწავლეებისთვის შექმნილია ფორმა, რომლის ტარება  სავალდებულოა საგაკვეთილო პროცესის დროს. ფორმის შეკვეთა და შეძენა შესაძლებელია შემდეგ მისამართზე:

მცხეთის ქ. № 2; ტელ:  899 560101

კვება:

სკოლაში ფუნქციონირებს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სასადილო. I და II  კლასელთათვის კვება უფასოა.

ტრანსპორტირება:

ჩვენ მოსწავლეებს შეუძლიათ ისარგებლონ სკოლის ტრანსპორტით, რომელიც მსურველებს თავაზობს მომსახურებას შემდეგ მარშრუტით:

  • საბურთალოს  ხაზი
  • ვაკის  ხაზი

 შესაძლებელია დამატებითი მარშრუტის დანიშვნა, მოთხოვნისამებრ.

სწავლის გადასახადი:

მოსწავლის სკოლაში ჩარიცხვის შემთხვევაში, სწავლის საფასური უნდა დაიფაროს სრულად ჩარიცხვიდან ერთი თვის განმავლობაში.

შეღავათები სწავლის გადასახადზე:

  • მეორე შვილის მიღების შემთხვევაში, სწავლის საფასურის 10%
  • მესამე და მეტი შვილის მიღების შემთხვევაში, სწავლის საფასურის 15%

საბანკო რეკვიზიტები:

შპს ლამარა მარგველაშვილის სახელობის სკოლა   XXI საუკუნე

TBC ბანკი 

ანგარიში GE49TB7149136080100002