ქართული ენისა და ლიტერატურა
დაწყებით საფეხურზე

დაწყებითი საფეხური მოიცავს  I-VI კლასებს. ამ საფეხურზე ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების პრიორიტეტია გააზრებული კითხვა, რაც წიგნიერების საფუძველია და გულისხმობს სხვადასხვა ტიპის ტექსტის გაგებას. ამ უნარის გასავითარებლად ვიყენებთ მრავალფეროვან ხერხსა და მეთოდს. გააზრებული კითხვა მომავალში დაეხმარება მოსწავლეებს რთული და დიდი ტექსტების არსის წვდომაში.

სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებისა და მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლებისთვის ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის მიერ შემუშავებულია სხვადასხვა ტიპის აქტივობები:

შემაჯამებელი

V – VI კლასელებს I სემესტრში უტარდებათ 4 შემაჯამებელი,  II სემესტრში – 5

შუალედური გამოცდები

III-VI კლასის მოსწავლეები ყოველწლიურად იღებენ მონაწილეობას სასკოლო წერებში. პირველ სემესტრში წერა ტარდება ნოემბრის ბოლოს, მეორე სემესტრში – აპრილის დასაწყისში.

გამოცდა

V-VI კლასის მოსწავლეებს სასწავლო წლის ბოლოს უტარდებათ ზეპირი გამოცდა. მოწმდება ლიტერატურული და გრამატიკული კომპეტენცია.

თავისუფალი წერა

V-VI კლასის მოსწავლეებს მეორე სემესტრის ბოლოს ყოველწლიურად უტარდებათ „თავისუფალი წერა“. მოსწავლეები საკუთარ ნამუშევრებს ასურათებენ და კინძავენ წიგნად. საუკეთესო ნაწერები იბეჭდება სკოლის ჟურნალში.

კალიგრაფიის კონკურსი

ტრადიციისამებრ, II-V კლასებში ყოველწლიურად  ტარდება კალიგრაფიის კონკურსი.

 სახელმძღვანელოები

I კლასი  „დედა ენა“, ავტორები: გვანცა ჩხენკელი, ნინო გორდელაძე

II კლასი „დედა ენის კვალზე“, ავტორები: ნინო გორდელაძე, თინათინ კუხიანიძე

III- IV კლასები  „ქართული“, ავტორები: ნინო გორდელაძე, თინათინ კუხიანიძე

V კლასი „ქართული ენა და ლიტერატურა“, ავტორები: ნინო გორდელაძე, თინათინ კუხიანიძე

VI კლასი „ქართული ენა და ლიტერატურა“, ავტორები: გვანცა ჩხენკელი, ნინო გორდელაძე

I – IV კლასებში ძირითად სახელმძღვანელოს ემატება საკითხავი წიგნი სავარჯიშოებით „ნამდვილი და მოგონილი ამბები“ (ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა)

V – VI კლასებში ძირითად სახელმძღვანელოს ემატება ტესტური მასალები კითხვის უნარის გასავითარებლად.

 

არდადეგებზე წასაკითხი კრებული

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის მიერ I – V კლასების მოსწავლეთათვის შემუშავდა და გამოიცა არდადეგებზე წასაკითხი კრებულები. 

 

I კლასი

II კლასი

 III კლასი

 IV კლასი

კლასი

VI კლასი