საშუალო საფეხური

  X –XI – XII  კლასები

საშუალო სკოლის სწავლების მესამე საფეხური მოიცავს  X-XI-XII კლასებს. სწავლების ამ ეტაპზე მოსწავლე იღრმავებს ცოდნას და ავითარებს იმ უნარებს, რომლებიც დაწყებით და საბაზისო საფეხურზე გამოიმუშავა.

ამ საფეხურზე მოსწავლეები სწავლობენ სხვადასხვა ეპოქის მხატვრულ და პუბლიცისტურ ტექსტებს, რომლებიც მათ ეხმარება გაიაზრონ და იმსჯელონ ტექსტებში გადმოცემულ პრობლემებზე სხვადასხვა კულტურულ კონტექსტში.

სწავლების მესამე საფეხური, აგრეთვე გულისხმობს მომზადებას საატეტასტო და ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის.

შემაჯამებელი :

X კლასში           I სემესტრში  – 4           II სემესტრში – 6

XI კლასი            I სემესტრში  – 5           II სემესტრში – 6

XII კლასი          I სემესტრში  – 4           II სემესტრში – 6

 

სასკოლო წერები:

X –  XI   კლასში         I სემესტრში (ნოემბრის ბოლოს)

გამოცდები:

X კლასში  სასწავლო წლის ბოლოს – თხზულება

 

სახელმძღვანელოები:

X კლასი – „ქართული ენა და ლიტერატურა“,  ავტორები: მ. გიგინეიშვილი, ლ. გრიგორაშვილი, ვ. როდონაია (გამომცემლობა             „სწავლანი“)

მართლწერის წესები და სავარჯიშოები, ავტორები: დ. თვალთვაძე, ნ. გაფრინდაშვილი

საკითხავი ლიტერატურა : საუბრები ლიტერატურაზე (მოიპოვება  სკოლის ბიბლიოთეკაში)

XI კლასი –  „ქართული ენა და ლიტერატურა“,  ავტორები – ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა. არაბული, მ. ხუჩიშვილი , ლ. დათაშვილი;

მართლწერის წესები და სავარჯიშოები, ავტორები: დ. თვალთვაძე, ნ. გაფრინდაშვილი

XII კლასი – „ქართული ენა და ლიტერატურა“, ავტორები:    ვ.როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა. არაბული, მ. ხუციშვილი ;

ქართული ენა და მართლწერა,  ავტორები: ლ. ჭელიძე, ნ. სახეჩიძე, ნ. ხაჭვანი

XI- XII კლასებში –  საკითხავი  ლიტერატურა: ქართველი მწერლები სკოლაში(მოიპოვება სკოლის ბიბლიოთეკაში);

          

 X კლასი

 მოსწავლე ეცნობა ძველი ქართული სასულიერო და საერო მწერლობის ლიტერატურულ ძეგლებს. ეპოქის მსოფლმხედველობის გათვალისწინებით, მოსწავლე კითხულობს და აანალიზებს ტექსტებს ჟანრის, მასში ასახული ინფორმაციის, თემის, იდეის და პრობლემატიკის თვალსაზრისით. განასხვავებს ტექსტში ფაქტობრივ და ქვეტექსტურ ინფორმაციას, გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას პერსონაჟთა და მათი ქცევის მოტივაციასთან დაკავშირებით, წერს თხზულებას შეთავაზებული მითითებების მიხედვით. აგრეთვე წერს სხვადასხვა სახის ესეს, რეცენზიას მხატვრულ ნაწარმოებზე. ასევე შეისწავლის გრამატიკულ კატეგორიებს, სტილის საკითხებს, საწმიან ქაღალდის შედგენას.

შემაჯამებელი:

X კლასში           I სემესტრში  – 4           II სემესტრში – 6

შუალედური გამოცდები:

 X   კლასში    –     I სემესტრში (ნოემბრის ბოლოს)

გამოცდა:

X კლასში  სასწავლო წლის ბოლოს – თხზულება

სახელმძღვანელო:

X კლასი – ქართული ენა და ლიტერატურა,  ავტორები: მ. გიგინეიშვილი, ლ. გრიგორაშვილი, ვ. როდონაია (გამომცემლობა             „სწავლანი“)

მართლწერის წესები და სავარჯიშოები, ავტორები: დ. თვალთვაძე, ნ. გაფრინდაშვილი

საკითხავი ლიტერატურა : საუბრები ლიტერატურაზე (მოიპოვება  სკოლის ბიბლიოთეკაში)


XI
კლასი

 მოსწავლე ეცნობა სხვადსხვა ეპოქის პროზაულ და პოეტურ ტექსტებს, აგრეთვე პუბლიცისტურ წერილებს, კითხულობს და აანალიზებს მათ ჟანრის, თემის, იდეის და პრობლემატიკის თვალსაზრისით. გამოთქვამს საკუთარ შეხედულებას სადავო და პრობლემურ საკითხებზე, მონაწილეობს დისკუსიაშ აფასებს დისკუსიის მონაწილეთა გამოსვლებს, მსჯელობს მხატვრული და პუბლიცისტრული ტექსტების ენობრივ-გამომსახველობით თავისებურებებზე. წერილობით გადმოსცემს საკუთარ თვალსაზრისს, წერს თხზულებას მითითებული პირობების მიხედვით, იცავს წერილობითი ტექსტის სტრუქტურას და ენობრივ ნომრებს. აგრეთვე, შეისწავლის გრამატიკულ კატეგორიებს, სტილის საკითხებს, წერს ესეს, პროექტს საქმიან ქაღალდს.

შემაჯამებელი:

XI კლასი     –       I სემესტრში  – 5           II სემესტრში – 6

შუალედური გამოცდები:

XI   კლასში   –      I სემესტრში (ნოემბრის ბოლოს)

გამოცდა:

X კლასში  სასწავლო წლის ბოლოს – თხზულება

სახელმძღვანელო:

XI კლასი –  „ქართული ენა და ლიტერატურა“,  ავტორები – ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა. არაბული, მ. ხუჩიშვილი , ლ. დათაშვილი;

მართლწერის წესები და სავარჯიშოები, ავტორები: დ. თვალთვაძე, ნ. გაფრინდაშვილი

საკითხავი  ლიტერატურა: ქართველი მწერლები სკოლაში(მოიპოვება სკოლის ბიბლიოთეკაში);

 

 XII კლასი

მოსწავლე ეცნობა სხვადასხვა ეპოქის პროზაულ და პოეტურ ტექსტებს, კითხულობს და აანალიზებს მათ ჟანრს, თემის, იდეის, პრობლემატიკის და მხატვრული ხერხების თვალსაზრისით.

მსჯელობს პრობლემურ საკითხებზე, ახასიათებს პერსონაჟებს, განსაზღვრავს მათი ქცევის მოტივაციას.მსჯელობს ტექსტების მხატვრულ და ენობრივ თავისებურებებზე.წერილობით გადმოსცემს საკუთარ მოსაზრებას და იცავს მათ. წერს თხზულებას მოცემული მითითების მიხედვით, წერს სდხვადასხვა ესეს, შეისწავლის სხვადასხვა გრამატიკულ კატეგორიებს.

შემაჯამებელი:

XII კლასი          I სემესტრში  – 4           II სემესტრში – 6

სახელმძღვანელოები:

XII კლასი – „ქართული ენა და ლიტერატურა“, ავტორები:    ვ.როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა. არაბული, მ. ხუციშვილი ;

ქართული ენა და მართლწერა,  ავტორები: ლ. ჭელიძე, ნ. სახეჩიძე, ნ. ხაჭვანი

საკითხავი  ლიტერატურა: ქართველი მწერლები სკოლაში(მოიპოვება სკოლის ბიბლიოთეკაში);