საბაზო საფეხური

VII, VIII, IX კლასები

სწავლების მეორე, საბაზო საფეხურზე ღრმავდება დაწყებით საფეხურზე შეძენილი საგნობრივი ცოდნა და უნარ–ჩვევები.
აღნიშნულ საფეხურზე ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლებაში აქცენტები კეთდება ისეთ მასალაზე, რომელიც შეიცავს პრობლემას (პრობლემებს), განსხვავებულ თვალსაზრისებს და მოითხოვს ამ პრობლემების გადაჭრის ალტერნატიული გზების ძიებას, თვალსაზრისების შეჯერებასა და საკუთარი  დამოკიდებულების გამოხატვას.

შემაჯამებელი

VII –  VIII –  IX კლასის მოსწავლეებს

I სემესტრში ჩაუტარდებათ  4 შემაჯამებელი;  II სემესტრში – 5;

IX კლასის მოსწავლეებს პირველ სემესტრში ჩაუტარდებათ  4 შემაჯამებელი, მეორე სემესტრში – 5;

შუალედური გამოცდები

VII -IX კლასები –  I სემესტრში ჩაუტარდებათ შუალედური გამოცდები.  დაწერენ  სემესტრის  განმავლობაში შეძენილი ლიტერატურული და გრამატიკული კომპეტენციის შესამოწმებელ ტესტს;

IX კლასი – I  სემესტრში ჩაუტარდებათ შუალედური გამოცდები.  მოსწავლეები დაწერენ  თხზულებას.

გამოცდა

VII –  VIII კლასის მოსწავლეებს სასწავლო წლის ბოლოს ჩაუტარდებათ ზეპირი გამოცდა. შემოწმდება წლის განმავლობაში შეძენილი ლიტერატურული და გრამატიკული კომპეტენცია.

IX კლასის მოსწავლეებს  სასწავლო წლის ბოლოს ჩაუტარდებათ ზეპირი გამოცდა.  დაწერენ თხზულებას.

„თავისუფალი წერა“- VII – VIII კლასები – II სემესტრის აპრილის დასაწყისში. საუკეთესო ნაწერები დაიბეჭდება სასკოლო ჟურნალში.

სახელმძღვანელო –  VII – VIII კლასები –  „ქართული ენა  და  ლიტერატურა“, ავტორები: ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა. არაბული, მ.  ხუციშვილი(გამომცემლობა „სწავლანი“)

ქართული ენა, ავტორები: ა. შანიძე, ლ. კვაჭაძე

IX კლასი –  „ქართული ენა და ლიტერატურა“, ავტორები: ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა. არაბული, მ. ხუციშვილი (გამომცემლობა„სწავლანი“)

მართლწერის წესები და სავარჯიშოები, ავტორები: დ. თვალთვაძე, ნ. გაფრინდაშვილი

 

VII კლასი

მოსწავლეებმა  უნდა შეძლონ სხვადასხვა სირთულისა და სახის (ლიტერატურული, სამეცნიერო-პოპულარული, პუბლიცისტური, საქმიანი და სხვ.) ტექსტების გამართულად წერა განსხვავებულ თემებზე; გრამატიკის, ორთოგრაფიის, პუნქტუაციის  ცოდნის შეგნებულად გამოყენება ტექსტის ასაგებად.  მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლემ შეძლოს შეთავაზებული ტექსტის გარჩევა ენობრივი და მხატვრული თვალსაზრისითაც.

შემაჯამებელი  – I სემესტრში მოსწავლეებს ჩაუტარდებათ – 4;  II სემესტრში – 5;

 შუალედური გამოცდები  I სემესტრში ჩაუტარდებათ შუალედური გამოცდები. დაწერენ  სემესტრის  განმავლობაში შეძენილი ლიტერატურული და გრამატიკული კომპეტენციის შესამოწმებელ ტესტს;

გამოცდა –  VII  სასწავლო წლის ბოლოს ჩაუტარდებათ ზეპირი გამოცდა. შემოწმდება წლის განმავლობაში შეძენილი ლიტერატურული და გრამატიკული კომპეტენცია.

„თავისუფალი წერა“- VII – VIII კლასები – II სემესტრის აპრილის დასაწყისში. საუკეთესო ნაწერები დაიბეჭდება სასკოლო ჟურნალში.

სახელმძღვანელო:  „ქართული ენა და ლიტერატურა“, ავტორები: ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა. არაბული, მ.  ხუციშვილი(გამომცემლობა „სწავლანი“)

ქართული ენა, ავტორები: ა. შანიძე, ლ. კვაჭაძე

 

 VIII  კლასი 

მოსწავლეებმა უნდა შეძლონ მხატვრული ნაწარმოების  გააზრება თემატური და იდეური თვალსაზრისით, შეაფასონ ისინი ეთიკურ–ესთეტიკური კუთხით. უნდა  შეძლონ საკუთარი, განსხვავებული ხედვის  გამოკვეთა და დაცვა დისკუსიისას, აგრეთვე, პერსონაჟთა დახასიათება–შედარება, მათი ცხოვრებისა და ქმედებების დეტალებში გარკვევა; შესაბამისად, მოტივაციის გააზრება და ახსნა;  ავტორის მთავარი სათქმელისა და  შეხედულების ამოცნობა ტექსტის კონკრეტულ მონაკვეთსა თუ სტრიქონში.

VIII კლასში მოსწავლემ უნდა გაიაზროს ტექსტი ლექსიკური თვალსაზრისით და ამოიცნოს სიტყვის კონტექსტური მნიშვნელობა,

შემაჯამებელი –  I სემესტრში მოსწავლეებს ჩაუტარდებათ – 4 ;II სემესტრში – 5;

შუალედური გამოცდები  –  I სემესტრში  დაწერენ  სემესტრის  განმავლობაში შეძენილი ლიტერატურული და გრამატიკული კომპეტენციის შესამოწმებელ ტესტს;ს

გამოცდა –  სასწავლო წლის ბოლოს ჩაუტარდებათ ზეპირი გამოცდა. შემოწმდება წლის განმავლობაში შეძენილი ლიტერატურული და გრამატიკული კომპეტენცია.

„თავისუფალი წერა“- VII – VIII კლასები – II სემესტრის აპრილის დასაწყისში. საუკეთესო ნაწერები დაიბეჭდება სასკოლო ჟურნალში.

სახელმძღვანელოები  „ქართული ენა და ლიტერატურა“, ავტორები: ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა. არაბული, მ. ხუციშვილი (გამომცემლობა „სწავლანი“)

ქართული ენა, ავტორები : ა. შანიძე, ლ. კვაჭაძე

 

 IX კლასი

მოსწავლე ეცნობა სხვადასხვა ეპოქის პროზაულ და პოეტურ ტექსტებს, კითხულობს და აანალიზებს მათ ჟანრის, თემის, იდეის, პრობლემატიკის და მხატვრული ხერხების თვალსაზრისით.

მსჯელობს პრობლემურ საკითხებზე, ახასიათებს პერსონაჟებს, განსაზღვრავს მათი ქცევის მოტივაციას. მსჯელობს ტექსტების მხატვრულ და ენობრივ თავისებურებებზე. წერილობით გადმოსცემს და იცავს მათ.

წერს სხვადასხვა ესეს; შეისწავლის გრამატიკულ კატეგორიებს; წერს თხზულებას მოცემული მითითებების მიხედვით.

ნაწარმოების თემისა და ედეის გააზრების შემდეგ მოსწავლე ასრულებს შემდეგ წერით დავალებებს:

ა) პერსონაჟთა შედარებითი დახასიათება;

ბ) მასწავლებლის მიერ შეთავაზებული ეპიზოდის გარჩევა კონკრეტული სამი მითითებით, რომლებიც  შემუშავებულია  ჩვენი სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის მიერ ეროვნული გამოცდებისა და შეფასების  ცენტრის გამოცდილებაზე დაყრდნობით. წერითი დავალება ფასდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

ადეკვატური  გააზრება;

არგუმენტირებული  მსჯელობა;

ლოგიკური  და  ორგანიზებული  მსჯელობა;

სწორი ენობრივი კონსტრუქციების აგება;

გრამატიკული  ნორმების  დაცვა

შემაჯამებელი: I სემესტრი -4; II სემესტრი – 5;

შუალედური გამოცდები: I სემესტრში  დაწერენ  სემესტრის  განმავლობაში შეძენილი ლიტერატურული და გრამატიკული კომპეტენციის    შესამოწმებელ ტესტს და თხზულებას.

გამოცდა –  სასწავლო წლის ბოლოს  დაწერენ თხზულებას.

სახელმძღვანელოები:

„ქართული ენა და ლიტერატურა“, ავტორები: ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა. არაბული, მ. ხუციშვილი (გამომცემლობა „სწავლანი“)

მართლწერის წესები და სავარჯიშოები, ავტორები: დ. თვალთვაძე, ნ. გაფრინდაშვილი