კლასი

სწავლების კურსი მიზანია შემდეგი მიმართულებების განვითარება:

მოსმენა – იგებს მასწავლებლის ინსტრუქტაჟს, რეაგირებს, ამოიცნობს და მიუთითებს სურათზე ინფორმაციას, პერსონაჟს, მოქმედებას.

ლაპარაკი – ფლობს ელემენტარულ ფონოლოგიურ უნარ–ჩვევებს , შეუძლია მარტივი ბგერების, ინტონაციების აღქმა–გამეორება–იმიტაცია.

სწავლის – სწავლა – შეუძლია სასწავლო საქმიანობის ორგანიზება (ყურადღების კონცენტრაცია, აქტივობებში მონაწილეობა, სასწავლო ნივთების მოწესრიგება).

II კლასი

ამ საფეხურზე იწყება საანბანო ეტაპი: წერა–კითხვის შესწავლა.

მოსმენა: იგებს მასწავლებლის ინსტუქტაჟს, რეაგირებს, ამოიცნობს და მიუთითებს სურათზე ინფორმაციას, პერსონაჟს და მოქმედებას

ლაპარაკი: ფლობს ელემენტარულ ფონოლოგიურ უნარ–ჩვევებს, შეუძლია უცხოური ბგერების, ინტონაციების აღქმა–გამეორება, იმიტაცია.

კითხვა: შეუძლია ასოების, ასოთშეთანხმებების ამოცნობა, კითხვის ტექნიკის და სტრატეგიების დაუფლება.

წერა: ასოების, ასოთშეთანხმებების, მარტივი სიტყვების გადახატვა, წერის ტექნიკის დაუფლება.

I – II  კლასში ასათვისებელ ლექსიკურ ერთეულთა ჩამონათვალი:

1. სოციალური ურთიერთობები (მისალმება, მოკითხვა, მილოცვა ა.შ)

2. პირადი მონაცემები

3. აღწერა–დახასიათება

4. შეფასება (მომწონს–არ მომწონს)

5. სურვილის გამოხატვა

6. გრძნობები–შეგრძნებები

7. ნებართვა

8. ინტერპრეტაცია საკლასო ოთახში

9. სხეული

10. ტანსაცმელი

11. ოჯახი

12. ცხოველთა და ფრინველთა სამყარო

13. სათამაშოები

14. ბუნება

15. სურსათი

16. სკოლა – სასწავლო ნივთები

17. დღესასწაულები

18. დრო

19. ფერები

20. ზომა

21. რაოდენობა/ რიცხვები

III კლასი

ამ საფეხურზე ხდება წერისა და კითხვის ტექნიკის დაუფლება.

მოსმენა – თხრობითი ხასიათის ტექსტის გაგება, საკომუნიკაციო სიტუაციების ამოცნობა;

ლაპარაკი – მოსწავლე თავს ართმევს მარტივ საკლასო ინტერაქტივებს, მონაწილეობს ”სკეჩებსა” და დიალოგებში;

კითხვა – ფლობს ხმამაღლა კითხვის ტექნიკას;

წერა – ბეჭდული წყაროდან იწერენ მიკრო ტექსტებს, ავსებენ, აღწერენ და ადგენენ მარტივ წინადადებებს.

 

IV კლასი

ამ საფეხურზე ინგლისური ენის სწავლების კურსის მიზანია: წერისა და კითხვის ტექნიკის დახვეწა, ზეპირი მეტყველებისა და მოსმენის კულტურის განვითარება.

წერა – მოკლე კარნახების, მარტივი აღწერილობების, წერილის, ღია ბარათებისშედგენა;

კითხვა – კითხულობენ ადაპტირებულ ტექსტებს;

ლაპარაკი – გამოთქვამენ აზრს მარტივ ენაზე, სვამენ და პასუხობენ მარტივ კითხვებზე;

მოსმენა – ამოიცნობენ პერსონაჟებს, მოქმედებებს;

სწავლის სწავლა – შეუძლიათ სასწავლო რესურსის (წიგნი, რვეული, ლექსიკონი) დამოუკუდებლად გამოყენება.

 

კლასი

ამ საფეხურზე ინგლისური ენის სწავლების მთავარ მიზანს წარმოადგენს ოთხი უმთავრესი კომპონენტის განვითარება–დახვეწა:

1. წერა – ნიმუშის მიხედვით წერს წერილს, აღწერს ტექსტს, მცირე მოცულობის მოთხრობას;

2. კითხვა – იგებს ყოფითი ხასიათის ტექსტს ( გზამკვლევი, კულინარია და ა.შ.)

3. მოსმენა  – იგებს მასწავლებლის მითითებებს, დიალოგებს, განცხადებებს:

4. მეტყველება – ხვდება-ასწორებს შეცდომებს, სვამს-პასუხობს კითხვებს, იცავს უცხოური ენისთვის დამახასიათებელ ინტონაციას.

 ინგლისული ენის სწავლებას ეთმობა კვირაში ხუთი  აკადემიური საათი.

VI კლასი

ამ საფეხურზე ინგლისური ენის სწავლების მთავარ მიზანს წარმოადგენს ოთხი ძირითადი კომპონენტის განვითარება–დახვეწა:

1.წერა – მინუშის მიხედვით წერს წერილს, აღწერს ტეკსტს, მცირე მოცულობის მოთხრობას:

2.კითხვა – ფლობს კითხვის ტექნიკას, ამოიცნობს ფაქტობრივ ინფორმაციას

3.მოსმენა – იგებს მასწავლებელის მითითებებს, ახალ ინფორმაციას

4.მეტყველება – მონაწილეობს დიალოგებში, ინტერაქციებში, გადმოსცემს შინაარსს, აქვს სათანადო გამოთქმა, გამოთქვამს ვარაუდს.