მისია

school-mission

ლამარა მარგველაშვილის სახელობის სკოლა XXI საუკუნეს მისიაა ლიბერალურ–დემოკრატიული ფასეულობების და სამოქალაქო ცნობიერების მქონე, საერთაშორისო საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის აუცილებელი ცოდნისა და უნარების მქონე პიროვნების აღზრდა.

აღნიშნული მისიის განსახორციელებლად საჭიროა:

 • tick-boxთითოეული მოსწავლის ინდივიდუალური შესაძლებლობების განსაზღვრა, გამოვლენა და რეალიზების ხელშეწყობა;
 • tick-box მოსწავლის აღზრდა ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებსა და ფასეულობებზე;
 • tick-boxმოსწავლის უზრუნველყოფა ზოგადი განათლებით განათლების ეროვნული მიზნების და თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად;
 • tick-boxსასკოლო სასწავლო გეგმის შემუშავება და სასწავლო პროცესის წარმართვა  მეცნიერების თანამედროვე მიღწევების გათვალისწინებით;
 • tick-boxლიბერალურ–დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებული სამოქალაქო ცნობიერების, ეროვნული იდენტობის, ადამიანის უფლებათა დაცვის, სოციალური უნარ–
  ჩვევების ჩამოყალიბება;
 • tick-boxთვითგამოხატვის, შემოქმედებითი უნარის განვითარება;
 • tick-boxახალი ცოდნის დამოუკიდებლად შეძენის უნარის ჩამოყალიბება;
 • tick-boxურთიერთპატივისცემისა და თანამშრომლობის გარემოს შექმნა;
 • tick-boxჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.