მუსიკა I-VI კლასები

ესთეტიკური აღზრდის საგნებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს მუსიკას. სასწავლო პროგრამის მთავარი მიზანია მოსწავლეს გაუღვივოს ინტერესი მუსიკისადმი, განუვითაროს ბუნებრივი სმენითი მონაცემები, გამოუმუშაოს მუსიკის მოსმენისა და აღქმის კულტურა.

დაწყებით საფეხურზე აქცენტი გადატანილია პრაქტიკული უნარ–ჩვევების გამომუშავებაზე. მოსწავლეები ძირითადად ვოკალური ინტონირებით არიან დაკავებული, რის შედეგადაც ვითარდება და იხვეწება მათი მუსიკალური სმენა, მეხსიერება. მესამე კლასიდან ისინი თანდათანობით ეჩვევიან მრავალხმიან აზროვნებას, საწყის ეტაპზე სწავლობენ ორ ხმაში ინტონირებას. ამ ტიპის მუსიკალური აქტივობა ერთი მხრივ ემსახურება მოსწავლეთა ინდივიდუალური შემოქმედებითი უნარების ამოქმედებას, მეორე მხრივ კი კოლექტიური მუზიცირება ხელს უწყობს გუნდური მუშაობის უნარების გამომუშავებას. ამავე საფეხურზე ხდება მუსიკის თეორიის ისეთი საბაზისო საკითხების შესწავლა, როგორიცაა სანოტო დამწერლობა, რიტმისა და მეტრის ცნება.