მუსიკა საბაზო საფეხურზე

VII,VIII კლასები

 

საბაზო საფეხურზე მოსწავლეები იწყებენ მუსიკის ლიტერატურის შესწავლას. კურსში შედის, როგორც მუსიკის ისტორიის, ასევე მუსიკის  თეორიის საკითხები. ფონომასალა ეფუძნება ცნობილი კომპოზიტორების მუსიკალურ მემკვიდრეობას. აუდიო და ვიდეო ნიმუშების შერჩევისას გათვალისწინებულია მოზარდთა ასაკი: მუსიკალური მასალა ძირითადად მცირე ნაწარმოებებითაა წარმოდგენილი, ციკლური ფორმებიდან კი მხოლოდ ერთი ნაწილი ან ფრაგმენტია აღებული. რამდენადაც მოსწავლეები ამ ასაკში განსაკუთრებულ დაინტერესებას ამჟღავნებენ თანამედროვე მუსიკალური მასკულტურისადმი, პროგრამა ითვალისწინებს ამ უკანასკნელის სტილური მახასიათებლების შესწავლასაც.

კურსის მთავარი მიზანია მოსწავლეს გამოუმუშავოს მუსიკის აღქმის ესთეტიკური უნარ–ჩვევები და ჩამოუყალიბოს დახვეწილი მუსიკალური გემოვნება.