ჩვენი სკოლის თითოეული მოსწავლე პიროვნული ღირსების მაღალი სტანდარტის შესაბამისი ქცევით უნდა გამოირჩეოდეს. ეს კი, უპირველეს ყოვლისა, გულისხმობს მოსწავლეების, მასწავლებლების, სკოლის თითოეული თანამშრომლის პატივისცემას, სხვების და ერთმანეთის მიმართ თავაზიან და მზრუნველ დამოკიდებულებას.

ჩვენი სკოლის პედაგოგიური საბჭოს მიერ, შინაგანაწესის საფუძველზე, შემუშავდა მოსწავლის ქცევის წესები, რომელიც აერთიანებს როგორც აკადემიურ, ასევე დისციპლინურ ნაწილს. ჩვენი მიზანია,  დავნერგოთ ქცევის ერთიანი სისტემა, რომლის დაცვა სკოლაში უსაფრთხო და კეთილგანწყობილი გარემოს შექმნას უზრუნველყოფს, რაც სასწავლო პროცესის წარმატებით განხორციელების უმთავრეს პირობას წარმოადგენს.