ბუნებისმეტყველება საბაზო საფეხურზე (VII-IX კლ.)

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულია:

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლები ( VIIკლ)

ბიოლოგია (VIII-IXკლ)

ფიზიკა (VIII-IXკლ)

ქიმია   (VIII-IXკლ)

 

სწავლების ამ საფეხურზე მოსწავლე იწყებს სამყაროს აღქმას, მოვლენის არსის წვდომას, უნვითარდება კვლევისა და შემეცნებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევები, სვამს პრობლემას და ეძებს გადაჭრის გზებს,  გამოთქვამს ვარაუ­დებს მოსა­ლოდ­ნელი შედეგების თაობაზე, გეგმავს და ატარებს ცდებს, ქმნის და იყენებს მოდელებს, აგროვებს და ამუშავებს მონაცემებს, რომელსაც წარმოადგენს პრეზენტაციის მრავალგვარი საშუალებებით (ცხრი­ლები, გრაფიკები…).

საკლასო აქტივობები და კვლევითი პროექტები ხელს უწყობს მნიშვნელო­ვანი  სასწავლო უნარების განვითარებას. სწავ­ლე­­ბა ორიენტირებულია ცოდნის კონსტრუირებასა და კვლევაზე, რაც ქმნის დადებით საწავლო მოტივაციას და ხელს უწყობს   კოგნიტური უნარების განვითარებას. მოსწავლეს უმუშავდება პასუხისმგებ­ლო­ბა­ გარემოსა და საკუთარი თავის მიმართ, იგი აცნობიერებს ჯანსაღი და უსა­ფრ­თხო ცხოვრების წესის მნიშვნელობას.

საბაზო საფეხურზე მოსწავლე ივითარებს სპეციფიკურ უნარ-ჩვევებს, რომელთაგან პრიორიტეტულია:

  • კვლევის ზოგიერთი თანამედროვე მეთოდის გამოყენება;
  • სამეცნიერო ლიტერატურის მოძიება და გამოყენება;
  • ექსპერიმენტის დაგეგმვა და წარმართვა, მონაცემთა შეგროვება-დამუშავება;
  • კრიტიკული ანალიზი, დასკვნების გამოტანა;

პრეზენტაცია (გრაფიკების, დიაგრამების, მოდელის შექმნა).