რუსული  ენა

ჩვენს სკოლაში რუსული ენა III-XII კლასებში ისწავლება. ევროსაბჭოს განათლების კომიტეტის რეკომენდაციებზე დაყრდნობით,  ჩვენი კათედრის მიერ შემუშავდა პროგრამა, რომელიც ენის ფლობის შემდეგ დონეებს მოიცავს:

  • VI კლასის დამთავრების შემდეგ – A1 დონე (ენის ელემენტარული ცოდნა);
  • VIII კლასის დამთავრების შემდეგ – A2 დონე (ენის ძირითადი მომხმარებელი);
  • X კლასის დამთავრების შემდეგ – B1 დონეზე (დამოუკიდებელი მომხმარებელი).

რუსული ენის სწავლება მიმდინარეობს შემდეგი მიმართულებით: კითხვა, წერა, ლაპარაკი, მოსმენა, კულტურათა დიალოგი, სწავლის სწავლა, ენის პრაქტიკული გამოყენება და კომუნიკაციურ  მეთოდს ეფუძნება. განსაკუთრებული ყურადღება  ენის პრაქტიკული გამოყენების მიმართულებას ექცევა, რომელიც გულისხმობს: მოსწავლის მიერ რუსულ ენაზე სხვადასხვა ტიპის პროექტის განხორციელებას, მაგ.: ტურისტული ბროშურის შექმნა; დამეგობრება სხვა ქვეყნის მოსწავლეებთან, რომლებიც რუსულ ენას შეისწავლიან; ადგილობრივი მუზეუმის კატალოგის შექმნა; გიდობის გაწევა; ელექტრონული ჟურნალ-გაზეთების შექმნა; სპექტაკლებისა და ლიტერატურული კომპოზიციების დადგმა. საგაკვეთილო პროცესი იგეგმება სხვა საგნებთან (ისტორია, გეოგრაფია, ხელოვნება, მუსიკა და სხვა) ინტეგრაციის გათვალისწინებით. სწავლების ამ მიმართულების განვითარება მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს მოსწავლეებში ენის სწავლების მოტივაციის გაზრდას.

რუსული ენის გაკვეთილები მიმდინარეობს ვიზუალური, სმენითი  და  კინეტიკური მეთოდებისა და თანამედროვე კომპიუტერული, ვიდეო და აუდიო რესურსების გამოყენებით; დიდი ყურადღება ეთმობა რუსულ კლასიკურ და თანამედროვე

კათედრის მიერ შერჩეულია დამატებითი სახელმძღვანელოები, რომლებიც რუსულ გამომცემლობა “ზლატოუსტს“ ეკუთვნის.

ჩვენი ოფიციალური პარტნიორია სასწავლო ცენტრი „რუსული სახლი“, რომელიც ჩვენი მოსწავლეებისთვის ყოველწლიურად ატარებს სასერთიფიკატო გამოცდას, რომლის შედეგედაც ისინი მოიპოვებენ ენის ფლობის დონის დამადასტურებელ საერთაშორისო სერთიფიკატს.

3 კლასი

მესამე კლასში რუსული ენის სწავლების მიზანია მოსწავლის ინტერესისა და მოტივაციის  სტიმულირება,  ლექსიკური  მარაგის  გამდიდრება.

ძირითადი მიმართულება:  ზეპირმეტყველება, მოსმენა

მესამე კლასის პროგრამის დასრულების შემდეგ  მოსწავლეს შეუძლია ლექსების, გამოცანების, გათვლების ზეპირად წაკითხვა. მარტივი დიალოგების, სიმულაციური სიტუაციების გათამაშება, საკლასო ინტერაქციაში მონაწილეობა, ბეჭდური ხელნაწერი ასოების  განსხვავება,  ასოების  გამოწერა  მოცემული  მაგალითის  მიხედვით.საგაკვეთილო პროცესში აქტიურად გამოიყენება მოძრავი აქტივობები და თამაშები

4 კლასი

მეოთხე კლასში რუსული ენის სწავლების მიზანი:

  • მოსწავლის ინტერესისა და მოტივაციის გაღრმავება;
  • საბაზო საფეხურზე წარმატებული სწავლებისათვის მომზადება.

მეოთხე კლასის პროგრამის დასრულების შემდეგ მოსწავლეს შეუძლია ლექსების, ანდაზების, გამოცანების, ზღაპრების ზეპირად კითხვა რუსული ენისათვის დამახასიათებელი ინტონაციისა და გამოთქმის დაცვით; ადაპტირებული ტექსტების დამარცვლით წაკითხვა; ხელის სწორი მიმართულებით და გადაბმის წესების დაცვით 3–4 სიტყვიანი წინადადებების გადაწერა; საკლასო ინტერაქციაში მონაწილეობა, როლური თამაშების, დიალოგების, სიმულაციური სიტუაციების ინსცენირება; რუსულ ენაზე მარტივი  კომუნიკაციის  დამყარება.

5 კლასი

მეხუთე კლასში რუსული ენის სწავლების მიზანია მესამე და მეოთხე კლასებში მიღებული ზეპირი და წერითი უნარ–ჩვევების განმტკიცება და მოტივაციის სტიმულირება.

მეხუთე კლასის პროგრამის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები ფლობენ ხმამაღალი კითხვის ტექნიკას; იგებენ თხრობითი ხასიათის ტექსტს, ახარისხებენ მიღებულ ინფორმაციას; ამოიცნობენ საკომუნიკაციო სიტუაციებს; მონაწილეობენ საკლასო ინტერაქციაში; ხელის სწორი მიმართულებით ბეჭდური წყაროდან იწერენ  მიკროტექსტებს; ავსებენ მარტივ ანკეტას; შეუძლიათ გრძნობების გამოხატვა; ცხოველის, საგნის, ადამიანის აღწერა და დახასიათება; ინფორმაციის გაცვლა პირადი მონაცემების, საქმიანობის,  ეროვნების,  ჯანმრთელობისა  და  ამინდის  შესახებ.

6 კლასი

მეექვსე კლასში რუსული ენის სწავლების მიზანია:

  • მოსწავლის ინტერესისა და მოტივაციის გაღრმავება;
  • ლექსიკური მარაგის გამდიდრება და ახალი ლექსიკის აქტივაცია.

მეექვსე კლასში მოსწავლეები კითხულობენ ადაპტირებულ, თხრობითი ხასიათის ტექსტებს, გამოაქვთ აზრი;  გამოხატავენ ემოციებს: ფლობენ  გაცნობითი და შესწავლითი კითხვის სტრატეგიებს; შეუძლიათ მოკლე ტექსტის შინაარსის ზეპირი გადმოცემა; მოკლე კარნახის  წერა.

მეექვსე კლასიდან მოსწავლეები ეცნობიან რუსული საბავშვო მხატვრული ლიტერატურის ნიმუშებს ორიგინალში, აფასებენ სხვადასხვა ლიტერატურული პერსონაჟის  ქმედებას.

7 კლასი ( A1 დონე – ენის  ელემენტარული  ცოდნა)

მეშვიდე კლასში რუსული ენის სწავლების მიზანია: ხმამაღალი კითხვის ტექნიკის სრულად  ფლობა; უცნობი ტექსტის წაკითხვისას გაცნობითი, შესწავლითი და ძიებითი კითხვის სტრატეგიების გამოყენება; მარტივი  კორესპონდენციის გაგება: ღია ბარათის, წერილის, მოსაწვევის, საგაკვეთილო ცხრილის, კვირის განრიგის, ანკეტის შევსება, კარნახის  დაწერა.

მეშვიდე კლასში მოსწავლეებს შეუძლიათ რუსული ენისათვის დამახასიათებელი ინტონაციისა და გამოთქმის დაცვით ტექსტის მოკლე შინაარსის გადმოცემა და პირადი აზრის  გამოთქმა  ამა  თუ  იმ  პერსონაჟის  ქმედებასთან   დაკავშიორებით.

მოსწავლეები  ეცნობიან  რუსული  საბავშვო  მხატვრული  ლიტერატურის  ნიმუშებს.

8 კლასი

მერვე კლასის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეებმა უნდა შეძლონ პრაგმატული ხასიათის სხვადასხვა ტიპის ტექსტების გაგება, საკომუნიკაციო სიტუაციების ამოცნობა, თხრობითი ხასიათის მხატვრული და არამხატვრული ტექსტებიდან სათანადო ინფორმაციის ამოკრეფა, ამა თუ იმ გმირის დახასიათება, ტექსტში აღწერილი მოვლენის გაანალიზება  და  შეფასება.

მერვე კლასის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეებმა უნდა შეძლონ ღია ბარათის, მოკლე წერილის (ხელნაწერი და ელექტრონული ვერსიის), მოსმენილი ადაპტირებული ტექსტის მოკლე შინაარსის წერა  ორთოგრაფიული და გრამატიკული ნორმების დაცვით.

სწავლის პროცესში მოსწავლეები ეცნობიან რუსეთის ტრადიციებს, ზნე–ჩვეულებებს, ქვეყნის ისტორიას, პოლიტიკურ წყობას, ღირსშესანიშნაობებს, ლიტერატურისა  და  ხელოვნების  მოღვაწეთა  ცხოვრებას  და  შემოქმედებას.

9 კლასი  (A2  დონე  – ენის  ძირითადი  მომხმარებელი)

რუსული ენის მეცხრე კლასის პროგრამა მიზნად ისახავს დაგროვილი ლექსიკური მარაგის თავისუფლად გამოყენებას ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის დროს; საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში გაკეთებული განცხადებების, სატელევიზიო რეპორტაჟების, მხატვრული და დოკუმენტური ფილმების, ინტერვიუების გაგებასა და  გააზრებას.

მოსწავლეები აქტიურად მონაწილეობენ საკლასო ინტერაქციაში, გაბმულად და თანმიმდევრულად ყვებიან იმას, რაც თვითონ გადახდათ თავს ან სხვის მოყოლილ ამბებს; ფლობენ კითხვის სხვადასხვა სტრატეგიებს, ამზადებენ და წარმოადგენენ პრეზენტაციებს; კითხულობენ და იგებენ ტექსტებს ისტორიის, კულტურის, ბუნებისმეტყველების სფეროდან. წერენ წერილს, აგებენ თხრობითი ხასიათის ტექსტებს გეგმის მიხედვით.

მოსწავლეები გეგმავენ, ანაწილებენ ფუნქციებს, ასრულებენ და წარადგენენ აუდიტორიის წინაშე კვლევითი ხასიათის  ჯგუფურ და ინდივიდუალურ პროექტს ისტ–ის  გამოყენებით.

მოსწავლეები ეცნობიან რუსული მხატვრული ლიტერატურის ნიმუშებს, ახასიათებენ მოქმედ პერსონაჟებს, ახდენენ ნაწარმოებში ასახული მოვლენების ანალიზს და შეფასებას, ავლებენ  პარალელებს  ქართულ  ლიტერატურასთან.

10 კლასი

მეათე კლასის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეებმა უნდა შეძლონ საგანმანათლებლო, შემეცნებითი, მხატვრული ტექსტების წაკითხვა, გააზრება, გაანალიზება, მიღებული ინფორმაციის გადმოცემა, დისკუსიაში მონაწილეობა, საკუთარი აზრის მკაფიოდ და გასაგებად  ჩამოყალიბება  და  არგუმენტებით  დასაბუთება.

მეათე კლასის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეებმა უნდა შეძლონ ზეპირი პრეზენტაციების და პროექტების დაგეგმვა, მომზადება და სათანადო ფორმით აუდიტორიის წინაშე წარდგენა. მათ უნდა შეძლონ როგორც სხვადასხვა ტიპის ყოფითი–ადმინისტრაციული ხასიათის ფორმულირების, დოკუმენტების, ცხრილების შევსება, ასევე თხზულების  და  ესეს  წერა ორთოგრაფიული და გრამატიკული ნორმების დაცვით.

მოსწავლეები ეცნობიან რუსული მხატვრული ლიტერატურის ნიმუშებს ორიგინალში, ახასიათებენ მოქმედ პერსონაჟებს, ახდენენ ნაწარმოებში ასახული მოვლენების  ანალიზს  და  შეფასებას.

11 კლასი  (B1 დონე – ენის ძირითადი მომხმარებელი)

მეთერთმეტე კლასის პროგრამის მიზანია მოსწავლემ შეძლოს ნებისმიერი თხრობითი და შემეცნებითი ხასიათის ტექსტის, თუ კორესპონდენციის წაკითხვა, გააზრება და ფაქტობრივი ინფორმაციის ამოკრეფა; ასევე, წერილისა და ბიოგრაფიის დაწერა,  თხრობითი  ხასიათის  ტექსტების  აგება,  CV–ის  შევსება.

მოსწავლე კითხულობს რუსულ მხატვრულ ლიტერატურას, შეუძლია გამოთქვას არგუმენტირებული მოსაზრება როგორც ზეპირი, ასევე წერილობითი ფორმით, ორთოგრაფიული  და  გრამატიკული  ნორმების  დაცვით.

მოსწავლე თავდაჯერებულად გრძნობს თავს ნებისმიერ ყოფით საკომუნიკაციო სიტუაციაში. გაბმულად ლაპარაკობს, მონაწილეობს დისკუსიაში, გამოხატავს და ასაბუთებს თავის პოზიციას; გეგმავს, ამზადებს და წარმოადგენს ზეპირ გამოსვლებს და კვლევითი  ხასიათის  ჯგუფურ  და  ინდივიდუალურ  პროექტებს.

მოსწავლეები ეცნობიან რუსული მხატვრული ლიტერატურის ნიმუშებს, რუსეთის ხელოვნებას, ისტორიას, ცნობილი საზოგადო მოღვაწეების ცხოვრებასა და შემოქმედებას.

12  კლასი

მეთორმეტე კლასის პროგრამა წარმოადგენს წინა კლასებში განვლილი მასალის გამეორებას, შეჯამებას და განმტკიცებას. მოსწავლეები იღრმავებენ ცოდნას და ემზადებიან საატესტატო   და   ერთიანი   ეროვნული   გამოცდებისათვის.