ბიბლიოთეკის დებულება

ზოგადი ნაწილი

დებულება შედგენილია მოქმედი კანონმდებლობისა და სკოლის შინაგანაწესის საფუძველზე და განსაზღვრავს:

 • ბიბლიოთეკის სტრუქტურას;
 • პროცედურებს;
 • კომპეტენცია/უფლებამოსილებებს.

 

სტრუქტურა

 1. ბიბლიოთეკა სკოლის სასწავლო დეპარტამენტის სტრუქტურულ ერთეულს წარმოადგენს.
 2. საბიბლოითეკო ფონდი აერთიანებს სკოლის კუთვნილ წიგნად ფონდს და აუდიო–ვიზუალურ მასალას.
 3. ბიბლიოთეკის საქმიანობას წარმართავს დირექტორის მიერ დანიშნული ბიბლიოთეკარი.

 

პროცედურები

 1. ბიბლიოთეკაში გაწევრიანება ნებადართულია მხოლოდ სკოლის მასწავლებლების, თანამშრომლებისა და მოსწავლეებისთვის.
 2. ბიბლიოთეკით სარგებლობის უფლება ასევე, ეძლევათ სკოლისათვის სასარგებლო საქმიანობით დაკავებულ პირებს, დირექტორის შესაბამისი რეკომენდაციით.
 3. სამუშაო საათები განისაზღვრება სასწავლო წლის დასაწყისში და გამოკრულია ბიბლიოთეკის შესასვლელთან.
 4. ბიბლიოთეკის ფონდიდან შეიძლება ერთდროულად, არაუმეტეს სამი საბიბლიოთეკო ერთეულის გატანა.
 5. საბიბლიოთეკო ერთეულით სარგებლობის ვადა გატანიდან:

ü  მხატვრული ლიტერატურისთვის – 4 კვირა;

ü  არამხატვრული ლიტერატურისთვის – 3 კვირა.

 1. გატანილი ერთეული უნდა დაბრუნდეს სარგებლობის ვადის ბოლო დღეს.
 2. გატანილი საბიბლიოთეკო ერთეულით სარგებლობის ვადა შეიძლება გაგრძელდეს, თუკი გატანის ვადის ამოწურვის დროისთვის არ არის კონკრეტულ ერთეულზე მოთხოვნა.
 3. გარკვეული საბიბლიოთეკო ერთეულების გატანა შესაძლოა შეიზღუდოს ბიბლიოთეკარის და/ან მასწავლებლების გადაწყვეტილებით.
 4. დაბრუნებული საბიბლიოთეკო ერთეულის ჩაბარება/გაფორმება უნდა მოხდეს ბიბლიოთეკართან.

10.  იმ შემთხვევაში, თუ არ მოხდა საბიბლიოთეკო ერთეულის დროულად ჩაბარება/გაფორმება, პირი დაჯარიმდება ერთი ლარით ყოველ გადაცილებულ დღეზე.

11.  ბიბლიოთეკის კუთვნილი ქონების დაზიანება/დაკარგვის შემთხვევაში, წევრების ზარალი ანაზღაურდება სამჯერადი საფასურით.

12.  ბიბლიოთეკაში მყოფი პირები ვალდებულნი არიან დაემორჩილონ ბიბლიოთეკარის მოთხოვნებს, ბიბლიოთეკაში ქცევის წესებთან დაკავშირებით.

13.  ბიბლიოთეკაში სასტიკად აკრძალულია:

ხმამაღალი საუბარი;

მობილური ტელეფონით სარგებლობა;

საჭმლის/სასმელის შეტანა;

ელექტრონული/მუსიკალური აპარატების გამოყენება;

კომპიუტერული თამაშები;

არასასკოლო მასალების ამობეჭდვა/გამრავლება.

14.  აღნიშნული პუნქტების დარღვევის შემთხვევაში, ბიბლიოთეკარი უფლებამოსილია იშუამდგომლოს სკოლის ადმინისტრაციასთან პირისთვის ბიბლიოთეკით სარგებლობის უფლების ჩამორთმევის თაობაზე.

კომპეტენცია და უფლებამოსილებები

 

 1. სკოლის წიგნადი ფონდის, პერიოდიკის და აუდიო–ვიზუალური მასალის აღრიცხვა.
 2. ინდივიდუალური წიგნის და ჯამობრივი აღრიცხვის ჟურნალების წარმოება.
 3. მკითხველთა ფორმულიარების და სტატისტიკის ჟურნალის წარმოება.
 4. საბიბლიოთეკო ფონდის სისტემატიზაცია ათწილადი კლასიფიკაციის მიხედვით.
 5. საკატალოგო მეურნეობის წარმოება.
 6. სკოლისთვის საჭირო წიგნადი ფონდის, პერიოდიკის და აუდიო–ვიზუალური მასალის მოძიება/შეძენა.
 7. კვალიფიციური კონსულტაცია საბიბლიოთეკო ფონდიდან შესაბამისი მასალის მოძიება/შერჩევასთან დაკავშირებით.
 8. არსებული საბიბლიოთეკო ფონდის პროპაგანდა (პრეზენტაციების/გამოფენების/ღონისძიებების დაგეგმვა/ჩატარება).
 9. სკოლის ელექტრონული ბიბლიოთეკის კონცეფციის შემუშავებაში მონაწილეობა.
 10. ბიბლიოთეკარი პასუხისმგებელია ბიბლიოთეკის კუთვნილ ქონებაზე.
 11. ასრულებს დირექტორის ბრძანებებს, მითითებებსა და დავალებებს, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში.