ყოველი სასწავლო წლის დასაწყისში, ჩვენ სკოლაში ეწყობა თითოეული საფეხურის სასწავლო პროგრამის პრეზენტაცია. მშობლები ხვდებიან კლასის დამრიგებელს, პედაგოგებს, სკოლის ფსიქოლოგს, ასევე, ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს.
პედაგოგები აცნობენ მშობლებს, როგორც ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილ, ასევე სკოლის მიერ დამატებით შემოტანილი საგნების პროგრამებს; რა მიზნით იქნა თითოეული მათგანი დამატებული და რა უნარების გამომუშავებას უწყობს ხელს მათი შესწავლა. მშობლები იღებენ სრულ ინფორმაციას სასწავლო წლის განმავლობაში მოსალოდნელი საკითხების შესახებ, როგორებიცაა: შეფასების სისტემა, ქცევის კოდექსი, სადამრიგებლო პროგრამა, გამოცდების განრიგი და სხვ.
სკოლის ფსიქოლოგი მშობლებს აცნობს ინფორმაციას ფსიქოლოგიური სამსახურის მუშაობის სტრუქტურისა და სფეციფიკის შესახებ.
პრეზენტაციის ბოლოს, სკოლის წარმომადგენლები პასუხობენ მშობელთა მიერ დასმულ შეკითხვებს, ისმენენ მათ მოსაზრებებსა და რეკომენდაციებს.