მოსწავლეები ეცნობიან სასკოლო და საკლასო გარემოს, სასწავლო ნივთებსა და მათ დანიშნულებას, ეუფლებიან სასწავლო გარემოში ქცევისა და პირადი ჰიგი­ე­ნის ელემენტარულ წესებს. ისინი შეისწავლიან ადამიანის სხეუ­ლის ნაწილებს, მცენარე­თა და ცხოველთა მრავალფეროვ­ნებას, წელიწადის დროებს, ამოიცნობენ მოძრავ და უძრავ საგნებს, ანსხვავებენ და აჯგუფებენ ბუნებრივ და  ადამიანის მიერ დამზადებულ საგნებს, აკეთებენ კოლაჟებსა და ჩანახატებს, აცნობიერებენ შეგრძნების ორგანოებისა და შეგრძნების  მნიშვნელობას გარემოს აღქმაში. საგაკვეთილო პროცესში გამოყენებული აქტიური სავარჯი­შოებისა და თამაშების საშუალებით ვითარდება აზროვნება, ნებისყოფა, თვითმართვა,  ყურადღება, ხელის მოტორული უნარი.