მეორე კლასში მოსწავლეები საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით გარე­მოში ორიენტი­რე­ბასა და მის აღქმას იწყებენ. აღწე­რენ მცენარისა და ცხო­ველის ძირითად გარეგან ნაწილებს, შეისწავლიან სინათლისა და სითბოს წყაროებს. ახასიათებენ სეზონებს, ბუნებრივ მოვლე­ნებს, მზეს, დედამიწასა და მთვა­რეს. ეცნობიან ქუ­ჩა­­ში უსაფრთხო მოძრაობის პირობით ნიშნებს, საყოფა­ცხოვრებო ნივთე­ბის უსაფრთხო გამოყენების ელემენტარულ წესებს. ინფორმაციას გადმოს­ცემენ მარ­ტი­ვი მოდელე­ბის, ჩანახატებისა და კოლაჟების საშუალე­ბით. საკლა­სო აქტივობები ხელს უწყობს, როგორც სწავლისადმი პოზიტი­ური დამოკიდებულე­ბი­ს, ასევე მსჯელობის, დაკვირვებისა და  მოტორუ­ლი უნარების განვითარებას.