მეოთხე კლასში მოსწავ­ლეები შეისწავლიან და აღწერენ ორგანიზმების სასიცოცხლო ციკლს, ცხოველ­თა ქცევას, გარემოში ბუნებრივი მოვლენებით გამოწვეულ ცვლილებებს, გადაშენებულ ორგანიზმებს, მასწავლებელთან ერთად გეგმავენ და ატრებენ მარტივ ცდებს, გამოთქვამენ ვარაუდებს, ადგენენ ცხრილებს, აკეთებენ მოდელებს, იწყებენ რუკაზე მუშაობას, განსაზღვრავენ ჰორიზონტის მხაეებს, ატლასის გამოყენებით კონტურულ რუკაზე დააქვთ გამოჩენილი მოგზაურების მარშრუტები, საქართველოს მნიშვნელოვანი გეოგრაფიული ობიექტები. სასწავლო აქტივო­ბები და კვლევითი პროექტები ხელს უწყობს დადებითი მოტივაციის შექმნას, გარემოს უკეთ შეცნობას, აზროვნებასა და კომუნიკაციას.