მეხუთე კლასში მოსწავლეები შეისწავლიან ყვავილოვანი მცენარეების ძირითად ორგანოებს, იკვლევენ ყვავილის ძირითად ნაწილებს, ეცნობიან ხერ­ხემლიანი ცხოველებს, ქმნიან მარტივ კვებით ჯაჭვებს, გამოთქვამენ ვარაუ­დებს,  ატარებენ და აღწერენ ცდებს სხეულ­თა მოძრაობაზე დასაკვირვებ­ლად, ადარებენ სინათ­ლისა და ბგერის გავრცელე­ბას, მსჯელობენ ენერგიის ფორმებისა და ენერგიის წყარო­ების შესახებ, ახასიათებენ ნივთიერების აგრეგატულ მდგომარეობებს, აღწერენ ბუნებაში მიმდინარე ციკ­ლურ პროცესებს, გეოგრაფიულ იბიექტებს, სწავლო­ბენ გარემოში ორიენტი­რე­ბას, აკეთებენ შესაბამის სქემატურ ნახატებს. სწავლის პროცესში მნიშვნელოვანი ყურადღება იქნება გამახვილებული კვლევით პროექტებზე, ჯანსაღი და უსაფრთხო ცხოვრების წესის მნიშვნელო­ბის გაცნობიერებაზე, ბუნებისადმი მზრუნველი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებაზე.