ამ საფეხურზე მათემატიკის სწავლების მიზანია: ლოგიკური აზროვნებისა და გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღებისა და კვლევითი უნარ–ჩვევების ჩამოყალიბება. მოსწავლეები გაეცნობიან და შეადარებენ რიცხვებს 100–ის ფარგლებში, შეასრულებენ მოქმედებებს და დააკავშირებენ მათ ერთმანეთთან, ამოხსნიან სხვადასხვა ტიპის ამოცანებს, შეძლებენ ბრტყელი გეომეტრიული ფიგურების აგებას, მათ დახასიათებას, გაზომვას,  პერიოდული მიმდევრობის გაგრძელებას და შევსებას. მიღებულ ცოდნას გამოიყენებენ პრაქტიკული ამოცანების გადასაჭრელად. სახელმძღვანელო: მათემატიკა ავტორებიავთანდილ საგინაშვილი, თინა ბექაური