ამ საფეხურზე მათემატიკის სწავლების მიზანია მოსწავლეებს  განუვითარდეთ  მსჯელობის,  შეხედულებათა დასაბუთების, მოვლენებისა და ფაქტების ანალიზის უნარი; შეძლონ ცოდნის ადეკვატურად გამოყენება ცხოვრებისეული ამოცანების გადასაწყვეტად; გამოსახონ, შეადარონ და დაალაგონ რიცხვები პოზიციური სისტემის გამოყენებით მილიონის ფარგლებში; სხვადასხვა ხერხით შეასრულონ შეკრება-გამოკლების, გამრავლება-გაყოფის მოქმედებები; შეძლონ წილადის სხვადასხვა ასპექტის (როგორც მთელის ნაწილი, ერთობლიობის ნაწილი, პოზიცია რიცხვით ღერძზე, გაყოფის შედეგი) გაგება; ჩამოუყალიბდეთ გეომეტრიული ობიექტების ამოცნობის, აღწერის, დაჯგუფების, გაზომვის, მოდელის შექმნის უნარი; გამოიყენონ და ერთმანეთთან დააკავშირონ ზომის სხვადასხვა ერთეულები; შეძლონ თვისებრივი და რაოდენობრივი მონაცემების შეგროვება, დაჯგუფება და ინტერპრეტაცია; ტერმინოლოგიის,მათემატიკური აღნიშვნებისა და სიმბოლოების კორექტული გამოყენება.

სახელმძღვანელო:  მათემატიკა

ავტორები: ავთანდილ საგინაშვილი, თინა ბექაური