ამ საფეხურზე მათემატიკის სწავლების მიზანია მოსწავლეებმა შეძლონ: ნატურალური რიცხვების წაკითხვა, გამოსახვა, მათზე არითმეტიკული მოქმედებების შესრულება, რიცხვების დამრგვალება და კლასიფიკაცია (მარტივი და შედგენილი რიცხვები). ტოლმნიშვნელიანი წილადი რიცხვების შეკრება–გამოკლება, წილადის გამრავლება ნატურალურ რიცხვზე. სიდიდეებს შორის დამოკიდებულების აღწერა (ფასი და რაოდენობა; დრო, სიჩქარე, მანძილი). რიცხვითი და ასოითი გამოსახულებების შედგენა და გამარტივება – შეკრება, გამოკლება და გამრავლების კანონების გამოყენებით. კუთხეების ამოცნობა; სამკუთხედების კლასიფიკაცია კუთხეების მიხედვით; ბრტყელი ფიგურის ფართობის გამოთვლა (მართკუთხედი, კვადრატი); წრეწირის და წრის ელემენტების დადგენა; კოორდინატთა სიბრტყეზე ორიენტირება; მონაცემთა შეგროვება, მათი მოწესრიგება და წარმოდგენა. (ცხრილი, პიქტოგრამა, დიაგრამა).

სახელმძღვანელო:  მათემატიკა

ავტორები: ავთანდილ საგინაშვილი, თინა ბექაური