სასწავლო წლის ბოლოს მოსწავლეებმა უნდა შეძლონ თხრობისას ავტორისეული ლექსიკის გამოყენება;საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა ნაწარმოების, პერსონაჟის და მწერლის ენის მიმართ; მსჯელობისას ტექსტიდან და საკუთარი გამოცდილებიდან არგუმენტების მოყვანა;  ტექსტიდან მთავარი აზრის გამოტანა; პერსონაჟის დახასიათების დაწერა; მოკლე შინაარსის დაწერისას სტრუქტურის  დაცვა.

შემაჯამებელი

პირველ სემესტრში – 4 ; მეორე სემესტრში – 5

შუალედური გამოცდები

I სემესტრში, ნოემბრის ბოლოს ჩატარდება შუალედური გამოცდები. დაწერენ უცხო ტექსტის გააზრებას.

გამოცდა

სასწავლო წლის ბოლოს ჩაუტარდებათ ზეპირი გამოცდა. შემოწმდება წლის განმავლობაში შეძენილი ლიტერატურული და გრამატიკული კომპეტენცია.

კალიგრაფიის კონკურსი – I სემესტრი

თავისუფალი წერა“ –  II სემესტრი, აპრილის დასაწყისში

მოსწავლეები თავიანთ ნაწერებს დაასურათებენ, მოეწყობა გამოფენა და შექმნიან დიდ წიგნს. საუკეთესო ნაწერები დაიბეჭდება სასკოლო ჟურნალში. სასწავლო წლის ბოლოს ჩაუტარდებათ ზეპირი გამოცდა. შემოწმდება წლის განმავლობაში შეძენილი ლიტერატურული და გრამატიკული კომპეტენცია.