სასწავლო წლის ბოლოს მოსწავლეებმა უნდა შეძლონ სხვადასხვა სახის მხატვრული და არამხატვრული ტექსტების წაკითხვა და გაგება-გაანალიზება; მსჯელობა ნაწარმოებში ასახული მისთვის გასაგები და მნიშვნელოვანი პრობლემების შესახებ; განწყობილებისა და შთაბეჭდილების გადმოცემა; დისკუსიაში მონაწილეობის მიღება; სხვადასხვა სახის მიზნობრივი ტექსტის დამოუკიდებლად დაწერა და შექმნა ორთოგრაფიისა და პუნქტუაციის აუცილებელი წესების გამოყენებით.

შემაჯამებელი

პირველ სემესტრში –  4 ;  მეორე სემესტრში – 5

შუალედური გამოცდები

I სემესტრში, ნოემბრის ბოლოს ჩატარდება შუალედური გამოცდები. დაწერენ უცხო ტექსტის გააზრებას.

გამოცდა

სასწავლო წლის ბოლოს ჩაუტარდებათ ზეპირი გამოცდა. შემოწმდება წლის განმავლობაში შეძენილი ლიტერატურული და გრამატიკული კომპეტენცია.

“თავისუფალი წერა“  – II სემესტრის აპრილის დასაწყისში

მოსწავლეები თავიანთ ნაწერებს დაასურათებენ, მოეწყობა გამოფენა და შექმნიან დიდ წიგნს. საუკეთესო ნაწერები დაიბეჭდება სასკოლო ჟურნალში.