მათემატიკის კათედრა
maTematika

მიზნები:
მათემატიკის სწავლების ორგანიზება და მართვა;
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დამტკიცებული ეროვნული სასწავლო გეგმის საფუძველზე სასწავლო პროგრამების, მეთოდური მითითებების შემუშავება და აპრობაცია;
სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვა;
სასწავლო პროცესის მონიტორინგის განხორციელება;
მასწავლებელთა რეგულარული შეკრებების ორგანიზება სასწავლო პროცესისა და მოსწავლეთა შედეგების ანალიზის მიზნით;
სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული მიმდინარე საკითხების რეგულარული განხილვა;
პროექტის „კრიტიკული კოლეგა“ განხორციელება – მათემატიკის გაკვეთილებზე მასწავლებელთა ურთიერთდასწრების შედეგად სწავლების ხარისხის მუდმივი კონტროლი და ამაღლება.