ზოგადი განათლების  ეროვნული მიზნების მიღწევის,  მასწავლებელთა კომპეტენციის ამაღლების  ხელშეწყობის მიზნით, ლამარა მარგველაშვილის სახელობის სკოლა XXI საუკუნემ აიღო ინიციატივა აქტიურად ჩაერთოს ქვეყანაში მიმდინარე საგანმანათლებლო პროცესებში და ყოველწლიურად ჩაატაროს სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრსა და ილიას უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით.

კონფერენცია საშუალებას აძლევს საქართველოს პედაგოგებს საზოგადოებას გააცნონ თავინთი მიგნებები და მიიღონ გამოხმაურებები, გაეცნონ ახალ კვლევებს, მოუსმინონ განათლების სპეციალისტებს და მეცნიერულად მიუდგნენ პედაგოგიურ საქმიანობას. საქართველოს განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმები, უპირველეს ყოვლისა, სკოლებში სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებისკენ არის მიმართული. ამ მიზნის მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ პროფესიონალი მასწავლებლების გუნდით, რომლებიც მუდმივად ზრუნავენ საკუთარ პროფესიულ განვითარებაზე, სრულყოფენ პედაგოგიურ პრაქტიკასა და ცოდნას. სკოლა და მეცნიერება აზროვნების განვითარებას ემსახურება, შესაბამისად, პედაგოგის მუდმივი კონტაქტი მეცნიერების მიღწევებთან, აქტიურ მკვლევარებთან, მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს მისი კვალიფიკაციის ამაღლებას,  კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებას. ამ კომპეტენციის მქონე პედაგოგის მიერ  წარმართული სასწავლო პროცესი, კი ბევრად ეფექტიანია და მაღალ ხარისხზეა ორიენტირებული.

2015 წელი –  სამოქალაქო და სოციალური კომპეტენციის განვითარება

2014 წელი – ინოვაციური მიდგომები პედაგოგიურ პრაქტიკაში

2013 წელი – პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა