საბაზო საფეხური – VII, VIII, IX კლასები

sabazoსაბაზო საფეხურის სასწავლო პროგრამა ეყრდნობა დაწყებით საფეხურზე მიღებულ ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს.
ამ საფეხურზე მნიშვნელოვანია აკადემიური დისციპლინების შესწავლისათვის აუცილებელი უნარების გამომუშავება, მოსწავლეთა ინდივიდუალური შესაძლებლობების განვითარება, წარმატებაზე ორიენტაცია.
ამ მიზნით, სკოლის კურიკულუმი დამატებითი საგნებითა და აქტივობებითაა გამდიდრებული, რაც სასწავლო პროცესს უფრო საინტერესოს და მიმზიდველს ხდის.

საბაზო საფეხურის მიზნებია:

  • მოსწავლეთა ინდივიდუალური შესაძლებლობების გამოვლენა და მათი განვითარების ხელშეწყობა.
  • დაწყებით საფეხურზე შეძენილი ცოდნის გაღრმავება და ჩამოყალიბებული უნარ–ჩვევების განვითარება.
  • მოსწავლეების მიერ სწავლის პროცესის დამოუკიდებლად ორგანიზება, საჭირო ინფორმაციის მოპოვება, გაანალიზება და გამოყენება.